EMITOS – KNIŽNÍ NAKLADATELSTVÍ
Knížky pro lidi zamýšlející se nad životem a jeho smyslem
Hledat v

Katalog knih

Všechny knihy si lze objednat pouze přes portál Kosmasu.

Abraham, člověk a symbol

Autor: Gustav Dreifuss (všechny knihy tohoto autora)
Judith Riemerová (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Jungiánský výklad biblického příběhu

Vazba: brož.
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 128 stran

ISBN: 80-85880-47-4

Recenze knihy

Koupit knihu na portále Kosmas

Společně s autory této působivé knihy můžeme sledovat pohnutý osud Abrahama, člověka, který byl předurčen k tomu, aby se stal předzvěstí a symbolem všech utrpení a strádání, zkoušek a strastí, které postihly a stále postihují lidi jako jednotlivce a Židy jako kolektiv.
Na pozadí dojemného biblického příběhu autoři zkoumají působení mohutných archetypických sil proměňujících svět. Bytostné Já projevuje svou přítomnost uvnitř jednotlivce, ale je rovněž obecné a věčné. Jako takové se bytostné Já rozšiřuje v procesu nazvaném individuace národa a lidstva. Je to proces rozvoje, vedoucího k rozšířenému vědomí ve společnosti. Jedním z projevů tohoto procesu je proměna podoby Božství. Tak jako je jednotlivec součástí celku a je jím ovlivňován, je společnost ovlivňována jednotlivci, kteří ji tvoří. Tyto procesy růstu a zjemňování, zkušeností a utrpení, které zasahují jednotlivce a vedou je k rozšířenému vědomí, zasahují také kolektiv, i když v pomalejším tempu. Toto rozšířené vědomí je smyslem vyvoleného bytí státu Izrael i jeho utrpení.

„Velmi mě zaujal obraz Abrahama, našeho otce, jak je vykreslen v této knize. Především vidíme Abrahama jako symbolického otce našeho národa a posla monoteistické víry, a potom Abrahama jako lidskou bytost, člověka s jeho pocity a pochybnostmi. Jungiánská nauka o archetypech rozšiřuje naše původní hledisko o novou, pozoruhodnou dimenzi, když umožňuje popsat formování a vývoj Abrahamovy osobnosti … je to originální a fascinující kniha.“

Šimon Peres

Gustav Dreifuss, Ph.D., je jungiánský analytik se soukromou praxí v Haifě. Přednáší na Israel Association of Analytical Psychology a na Medical School v Haifě. Je autorem řady článků o židovské psychologii, psychoterapii, léčbě obětí holocaustu a interpretaci biblických příběhů.

Judith Riemerová je izraelská sochařka zabývající se židovskou literaturou, mystikou a kabalou.

logo
aion

Aion

Autor: Carl Gustav Jung (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Příspěvky k symbolice bytostného Já

Vazba: váz.
Rozměry: 160 x 230 mm
Počet stran: 296 stran

ISBN: 80-85880-26-1

Recenze knihy

Bohužel vyprodáno.

logo
Animus a anima v pohádkách

Animus a anima v pohádkách

Autor: Marie-Louise von Franz (všechny knihy tohoto autora)

Rok vydání: 2008
Vazba: Brož.
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 104 stran

ISBN: 978-80-87171-05-9

Koupit knihu na portále Kosmas

Jung říkal, že pokud někdo chce důsledně interpretovat pohádku, bere na sebe úkol natolik náročný, že po jeho splnění musí nastoupit na přinejmenším týdenní dovolenou. Obtížnost výkladu je dána tím, že pohádky zobrazují univerzální funkce psýché, ale přitom neobsahují žádný individuální materiál. Pohádky jsou zcela abstraktní vzorce.
Primitivní pohádky – na rozdíl od pohádek moderních – obsahují zkušenosti našich předků, které získali při setkání s archetypickým světem. Proto jsou často hrůzyplné a vystupují v nich nadpřirozené či božské bytosti. Marie-Louise von Franz s nadhledem a smyslem pro humor interpretuje několik takových pohádek a při tom zkoumá proměnlivé obrazy dvou archetypů zásadně ovlivňujících lidský život a mezilidské vztahy, které analytičtí psychologové označují jako animus a anima.
Základem knihy, kterou po autorčině smrti připravil k vydání Daryl Sharp, je série jejích přednášek v Institutu C. G. Junga v Los Angeles. Do rukopisného materiálu, nalezeného v autorčině pozůstalosti, záměrně zasahoval co nejméně, aby tak čtenářům umožnil bezprostřední setkání s jednou z nejvýznamnějších osobností analytické psychologie.

Marie-Louise von Franz, Ph.D., (1915–1998) patřila téměř třicet let k nejbližším spolupracovníkům C. G. Junga. Proslula psychologickými výklady mýtů, pohádek, snů a alchymických textů. Je autorkou mnoha knih o analytické psychologii.

Paní von Franz v knize interpretuje následující pohádky: Starý Šmajdapajda (Grimmové), Kouzelný kůň (Turkestán), Kari, dívka s dřevěnými šaty (Norsko), Kouzelník z pláně (Afrika), Černá princezna (Evropa), Panna carevna (Rusko).logo
Archetyp_vody_a_zeny

Archetyp vody a ženy

Autor: Zdeňka Kalnická (všechny knihy tohoto autora)

Vazba: brož.
Rozměry: 130 x 185 mm
Počet stran: 188 stran

ISBN: 978-80-903715-5-2

Recenze knihy

Koupit knihu na portále Kosmas

Kniha se soustřeďuje na analýzu archetypálního spojení ženy a vody v lidské imaginaci tak, jak se objevuje v mýtech, filozofických systémech, náboženských představách, ale hlavně v umění.
Neoddělitelnou součástí knihy jsou interpretace děl výtvarných, literárních a hudebních, které poukazují na ambiguitu tohoto archetypu a přispívají k jeho amplifikaci.

logo

Archetypová psychoterapie

Autor: Jason A. Butler (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Klinický odkaz Jamese Hillmana

Rok vydání: 2015
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 200 stran

ISBN: 978-80-87171-47-9

Koupit knihu na portále Kosmas

Jason A. Butler vykresluje charakteristický styl archetypové psychoterapie, poukazuje na její specifika, různorodý způsob práce se sny a fantazijními obrazy, snaží se popsat jedinečný příspěvek, který archetypová psychologie přináší terapeutické praxi.
Tvůrce a hlavní mluvčí archetypové psychologie James Hillman (1926–2011) byl plodný a nadaný spisovatel a pravděpodobně nejvlivnější jungovský teoretik po Jungovi. Na rozdíl od Jungovy analytické psychologie a Freudovy psychoanalýzy, které Hillman vytrvale kritizoval, zpochybňoval a revidoval, archetypová psychologie necílí pouze na individuálního člověka, ale důsledně se věnuje širší kultuře, dějinám a množství archetypických forem.
Archetypová psychoterapie se vyznačuje tím, že ke každému psychickému obrazu přistupuje jako k naprosto autonomnímu fenoménu. Snaží se uchovat složitost a množství významů obrazu, věnuje mu pozornost, diferencuje jeho konkrétní rysy a objasňuje jeho kontext, náladu a aranžmá. Zvláštní pozornost věnuje používání jazyka, který oživuje poetický základ mysli – objevuje obrazy skryté ve slovech, pocitech a událostech. Pokud obraz interpretuje, potom vždy s ohledem na relativitu interpretace. Jediný význam nahrazuje množstvím analogických vztahů mezi obrazem a bdělým životem. Důraz kladený na adaptaci a jáský vývoj je nahrazen kultivací imaginálního já – relativizovaného mnoha centry psýché, ochotného zemřít mnoha podobami smrti.

Jason A. Butler provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi v San Franciscu; je významným členem výzkumného týmu na John F. Kennedy University v USA.

OBSAH

1/ ÚVOD
Úvod do archetypové psychologie
Rozdíly mezi jungovskou a archetypovou psychologií: archetyp a archetypické – symbol a obraz – nevědomí a imaginace – kompenzace a složité souvislosti – jediné a mnohé – duše a duch
Styčné body – relativizace já: zvnitřněná subjektivita – ztráta a obnova imaginálního bytí – zrození imaginálního já – obraz jako ontologická realita – druhá subjektivita
Otázka klinického významu

2/ IMAGINÁLNÍ PRAXE
Začínáme obrazem: obraz a afekt – vztah k obrazům – relativizace hrdiny – imaginální já – instinkt a obraz – podstata obrazu – archetypová interpretace
Imaginální terapie: práce s obrazem – smysly a smysl obrazu
Kvalitativní diferenciace

3/ ARCHETYPOVÁ PSYCHODYNAMIKA
Vývoj pojmu přenosu: Freud – Kleinová a Bion – objektní vztahy a komplexová psychologie – Kohut – Jung – Hillman – fenomenologické pojetí přenosu
Vůdčí mýty a mytičtí průvodci: psychopatologie a mytologie – formulace archetypového případu – Narkissos – Démétér a Persefoné – psychické znásilnění – Oidipús
Kazuistika

4/ SLOVO A OBRAZ
Individualizovaný jazyk
Vedení dialogu
Archetypová lingvistika
Jazyk metafory
Cestou k alchymické psychoterapii: prima materia – nigredo – albedo – stříbro – žloutnutí – rubedo neboli cíl díla

5/ ESTETICKÁ CITLIVOST

6/ REFLEXE A NEZDAR

Literatura
Rejstřík

logo
bozska_boure

Božská bouře

Autor: David E. Schoen (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Hurikány, tornáda a větrné smrště jako duševní jevy

Vazba: brož.
Rozměry: 125 x 200 mm
Počet stran: 144 stran

ISBN: 80-85880-36-9

Bohužel vyprodáno.

Autor této pozoruhodné studie objasňuje význam duševních obrazů větrných smrští, bouří, tornád, sopečných výbuchů a zemětřesení, přílivových vln, záplav a sesuvů půdy, ale především hurikánů – mysteriózních, nebezpečných, podněcujících, fascinujících, děsivých, nevypočitatelných, hrůzyplných, svérázných, mocných, zábavných, zkázonosných i rozpustilých – božských bouří. Zkoumá meteorologické údaje a historická fakta o hurikánech, mytologické a antropologické amplifikace a moderní snovou symboliku, synchronistické fenomény i zážitky mimosmyslového vnímání.
Výsledkem Schoenovy práce je hypotéza, že hurikán představuje univerzální symbol a archetypický obraz bytostného Já v jeho primitivní formě; snový obraz hurikánu symbolizuje obrovský potenciál, množství neintegrované surové energie, kterou, stejně jako skutečný hurikán – gigantický, samonosný, samočinný, sebezachovávající tepelný motor – nelze ovládat jáskou vůlí či kolektivními prostředky.

C. G. Jung v díle Struktura duše napsal: Nejsou to bouře ani hrom a blesk či déšť a mraky, které jako obrazy utkvívají v duši, nýbrž jsou to fantazie vyvolané afektem. Kletby člověka proti ničivým vichřicím, jeho strach z rozpoutaných živlů polidšťují vášně přírody a čistě fyzický živel se stává hněvajícím se bohem.

David E. Schoen, M.S.S.W., je absolventem Inter-Regional Society of Jungian Analysts a University of Texas v Austinu, pracuje pro Jung Society of New Orleans, soukromou praxi provozuje v Covingtonu v Louisianě.

Obsah:

Předmluva

Úvod

1/ METEOROLOGICKÉ ÚDAJE A HISTORICKÁ FAKTA
Pozadí síly a moci – Životní statistika: zrod a zánik – Pozitivní a nápomocné aspekty – Historie a věda

2/ MYTOLOGICKÁ A ANTROPOLOGICKÁ HLEDISKA
Úvod – Mýty střední Ameriky, karibské oblasti a Západní Indie – Indické mýty – Řecké a egyptské mýty – Asyrsko-babylónské mýty – Teutonsko-germánské mýty – Židovsko-křesťanský mýtus – Čínské, japonské a tibetské mýty – Další mýty – Antropologické aspekty

3/ PSYCHOLOGICKÁ PERSPEKTIVA
Sociální ambivalence a noční můry – Anticipační a symbolické sny – Synchronistické fenomény a mimosmyslové vnímání – Proměna

4/ HURIKÁN JAKO BOŽSKÁ BOUŘE
Zemětřesení, tornáda a sopečná činnost – Amplifikace obrazů hurikánu – Maskulinní, femininní, nebo androgynní? – Voda, vítr, sůl a blesk – Spirála a vzdušný vír – Oko hurikánu – Hurikán a Merkurius – Úroboros: mandala centroverze – Bázeň před Bohem – Závěr

Doslov: Já a hurikán

Bibliografielogo

Být sám sebou

Autor: Verena Kastová (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Pocit vlastní hodnoty a zkušenost identity

Rok vydání: 2012
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 192 stran

ISBN: 978-80-87171-35-6

Bohužel vyprodáno.

Kdo vlastně jsem? Jak mě vidí jiní lidé? Co mě dělá nezaměnitelným? Kým chci být? Tyto a mnoho dalších podobných otázek souvisí s konceptem a zkušeností identity. Identita je něco živého, stále znovu se utváří ve všech našich vztazích, proměňuje se ve všech našich vazbách se světem – a v jádru přesto zůstává konstantní. Svoji vlastní identitu často hodnotíme. Jestliže cítíme, že žijeme v souladu se sebou, zakoušíme dobrý pocit vlastní hodnoty, který také vyzařuje navenek. Verena Kastová vysvětluje, jak vzniká a proměňuje se naše identita, která nás činí svébytnými osobnostmi, co naši identitu ohrožuje a co ji posiluje.

Verena Kastová, Dr. phil., je psychoterapeutka a spisovatelka, vyučuje na Institutu C. G. Junga v Curychu a na Universitě v Curychu, je předsedkyní Mezinárodní společnosti pro hlubinnou psychologii.


Obsah:

ÚVOD
Zprávy o pocitu vlastní hodnoty a krizích identity – Zakoušení identity – Kontinuita a koherence

1/ PROSTORY, VE KTERÝCH ZAKOUŠÍME IDENTITU

2/ POCIT VLASTNÍ HODNOTY A IDENTITA

3/ KLASICKÁ TEORIE IDENTITY: ERIK H. ERIKSON

4/ PERSONA A STÍN

5/ PRAVÉ A FALEŠNÉ SELF – NEBOLI NEPRAVÁ IDENTITA

6/ INDIVIDUAČNÍ PROCES PODLE C. G. JUNGA

7/ AUTOBIOGRAFIE: IDENTITA V KONTINUITĚ

8/ NA CESTĚ K DOBRÉMU POCITU VLASTNÍ HODNOTY A K VLASTNÍ IDENTITĚ

9/ STAROST O IDENTITU A POCIT VLASTNÍ HODNOTY

DODATEK – UJASNĚNÍ POJMŮ


ÚVOD

Existuje v postmoderní době vůbec ještě něco jako „identita“, když tolik z pevně daných věcí již není pevně dáno? Mění se profesní role, role muže a ženy již nejsou pevně stanoveny, hodnoty již nejsou všeobecně závazné, tolik toho již pevně neplatí. Musíme tedy ve všech ohledech spolu pokaždé nově vyjednávat a všude se žádá pružnost. Rovněž rituály, na které jsme si zvykli a které nám v našem životě zprostředkovaly pocit identity a bezpečí, musíme stále měnit. Dlouhodobé vazby se jen obtížně udržují. Ustavičně se musíme zařizovat vzhledem k novým, dosud neznámým situacím. Zkušenosti, které jsme získali v minulosti, kompetence, ke kterým jsme se vypracovali, již nejsou žádány.
Jsme-li dostatečně přizpůsobiví, otevírají se před námi četné alternativy a profesní možnosti. Disponujeme sítí možných vztahů, ve kterých se můžeme vědomě pohybovat, jestliže jsme k tomu ochotni. Může to znamenat například změnu pracovního místa a navázání nových vztahů. Vyvstávají ovšem otázky: Nerozpadá se přitom náš vlastní život? Jsme za takových okolností ještě vůbec schopni z našeho života vytvořit něco souvislého? Můžeme si za takových okolností ještě uchovat pocit, že jsme žili svůj vlastní život a že jsme jej utvářeli jako jednolité dílo? Dokážeme ještě za těchto podmínek někde vnímat své kořeny?
Jestliže je všechno zaměřeno tak krátkodobě, lze ještě mluvit o identitě – jako o celoživotním procesu? Jistě nejde o jednoznačnou, jedinou, neměnnou identitu, která by mohla integrovat fragmentární zkušenosti a prožívání chaosu.
Já jsem sice já, ale opakovaně jsem také někdo jiný – vzhledem k životní situaci nebo k emocionální situaci. A přece se většině lidí daří znovu a znovu vztahovat k sobě různé životní situace, stejně jako četné možné identity, které já prožívá a které jsou mu také zvnějšku přisuzovány. Většině lidí se daří uchovat si a budovat koherentní osobnost i při všem pohybu a změnách. I když se zdá, že změny vzhledem k tomu, co zůstává stejné, převládají, je možné si uchovat pevný pocit identity.
Zůstává však otázka, jak se za daných podmínek musí já vyvíjet a jak musí přistupovat ke druhým lidem, aby se na sebe mohlo spolehnout – a tím by se na takového člověka mohli spolehnout i druzí lidé.
Žádný člověk se ještě nikdy skutečně nepoznal a nikdy se také úplně nepozná. Přesto musí být spolehlivý, musí se umět spolehnout sám na sebe a musí se chovat tak, aby se na něj mohli spolehnout také druzí. Na tom, jestli se na nás mohou druzí spolehnout, zcela podstatně závisí náš pocit vlastní hodnoty. Ať se na nás řítí jakékoli změny, tuto spolehlivost pro sebe i pro druhé musíme hledat a musíme jí dosahovat. Jak ale máme zacházet s naším hledáním identity, abychom byli spolehliví?
Nebo již představu identity nepotřebujeme? Je to dnes tak, že se prostě přizpůsobujeme ustavičným změnám a jsme stále někým jiným podle nároků situace? Určují nás náhody, a nikoli naše rozhodnutí? To by znamenalo, že pak už naši identitu nebudujeme, ale že nám, pokud si ještě zaslouží to označení, identita znovu a znovu uniká.
Postmoderna, ve které dnes žijeme, se mimo jiné vyznačuje tím, že velká, souvislá vyprávění náboženství a vědy, která zprostředkovala smysl, nahrazuje fragmentárními, předběžnými vědeckými modely. To vede ke ztrátě orientace. Přesto se však také u lidí v postmoderní době pocit identity pojí s pocitem vlastní hodnoty. To pociťují především tehdy, když zažívají krizi identity, když se jejich identita mění nebo když je v ohrožení. Celoživotní vznikání vlastní identity je tématem, které asi v určitých životních údobích a situacích zaměstnává každého člověka.
Jak identita vzniká? Jak se mění? Jak se pojí s pocitem vlastní hodnoty? Jak si při všech změnách uchováme něco trvalého? To jsou otázky, kterými se zabývám v této knize.

Verena Kastová, Dr. phil., psychoterapeutka, docentka na Institutu C. G. Junga v Curychu, profesorka na Universitě v Curychu, předsedkyně Mezinárodní společnosti pro hlubinnou psychologii. Autorka řady knih.

logo

C. G. Jung v zrcadle filosofie

Autor: Boris Rafailov (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Hermeneutická interpretace filosofických aspektů Jungova díla

Rok vydání: 2010
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 132 stran

ISBN: 978-80-87171-14-1

Bohužel vyprodáno.

logo

C.G.Jung aneb zkušenost s božstvím

Autor: Jean-Jacques Antier (všechny knihy tohoto autora)

Rok vydání: 2012
Vazba: brožovaná
Rozměry: 150 x 212 mm
Počet stran: 460 stran

ISBN: 978-80-87171-28-8

Recenze knihy

Koupit knihu na portále Kosmas

Carl Gustav Jung (1875–1961) byl nejrozporuplnějším ze zakladatelů psychoanalýzy. Jako mladý lékař-psychiatr se v roce 1907 setkal ve Vídni se Sigmundem Freudem. Pro oba muže znamenalo setkání ohromný myšlenkový impuls. Když Freud založil psychoanalytické hnutí, oficiálně Junga stanovil svým nástupcem. Vztahy mezi oběma muži se však začaly záhy horšit a v roce 1914 se definitivně rozešli.
Jung posléze založil vlastní školu, kterou nazval analytická psychologie. Jako neudržitelnou odmítnul Freudovu tezi, že sexualita je jediným motivem lidského chování, a současně s tím také Freudova dobová ateistická a materialistická východiska. C. G. Jung byl a stále je obdivován i zavrhován pro svoji svobodomyslnost, zvídavost a celoživotní úsilí o objasnění objektivních psychických jevů. Jungův přístup k vlastním duševním prožitkům – jejich detailní popis a výzkum – zásadním způsobem ovlivnil moderní psychologii a psychoterapii.
Autor s pomocí Jungovy osobní korespondence a svědectví jeho blízkých zobrazil komplexitu tohoto génia v pestré škále osobnostních, intelektových, duchovních i vědeckých aspektů. Pod tlakem vnitřních sil, které v sobě probudil, mohl Jung snadno podlehnout destruktivnímu rozkladu. Díky své psychické konstituci však protikladným silám odolal a na konci života dosáhl mystické zkušenosti – sjednocení protikladů.
Jean-Jacques Antier si obzvláště všímá Jungova složitého vztahu k náboženství a duchovnímu životu. Příjemným stylem a přístupným jazykem plynule vypráví fascinující příběh jednoho z největších psychoterapeutů 20. století, muže, kterému „objev nevědomí otevřel bránu k velkému dobrodružství ducha“.

Jean-Jacques Antier, autor více než šedesáti knih, je specialistou na životopisy, z nichž mnohé jsou čtenářsky velmi úspěšné. Na knize o Jungovi, v níž shromáždil mimořádně bohatou dokumentaci, pracoval téměř třicet let.


OBSAH

1/ Muž z Küsnachtu – 2/ Syn zbloudilého pastora – 3/ Rozháraný mladík – 4/ Žádný konformní student – 5/ Psychiatrem v Burghölzli – 6/ Jung a ženy – 7/ Setkání Junga s Freudem – 8/ Sabina, milostná vášeň – 9/ Freud, zpochybňovaný mistr – 10/ Sabina aneb pud smrti – 11/ Rozchod s Freudem – 12/ Velký obrat – 13/ Anima se opět vynořila: Toni Wolffová – 14/ Z hlubin propasti vytrysklo světlo – 15/ Bollingen, mateřský příbytek – 16/ Cesty – 17/ Psychologie a alchymie – 18/ Orientální moudrost – 19/ Jung a Bůh – 20/ Druhá světová válka, noc – 21/ Zážitek smrti, inspirace a návrat – 22/ Cesta k celosti otevřena – 23/ Útočiště ve věži a posvátný kámen v Bollingenu – 24/ Velký přechod

logo

Celostní přístup k léčbě bolesti

Autor: MUDr. Ivan Vondřich (všechny knihy tohoto autora)
PhDr. Zuzana Vondřichová, Ph.D. (všechny knihy tohoto autora)

Rok vydání: 2016
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 148 stran

ISBN: 978-80-87171-49-3

Koupit knihu na portále Kosmas

Tato kniha pojednává o způsobech léčení lidí, které nepatří do školní západní medicíny. Je základní informací a přehledem o metodách, které se na lékařských fakultách nevyučují, i když jsou účinné. Autor vychází ze své více jak dvacetileté klinické zkušenosti s praktikováním uvedených metod.
Kniha pojednává o aplikaci těchto metod v léčbě bolesti, ale popsané zkušenosti mají obecný charakter a platí i v jiných oborech.Tyto zkušenosti jsou doplněné kapitolou o psychoterapii v léčbě bolesti. Text může být zajímavý pro všechny, kteří nejsou úplně spokojení se západní medicínou a hledají jiné cesty, jak léčit sebe nebo své bližní.

MUDr. Ivan Vondřich vystudoval fakultu všeobecného lékařství Karlovy Univerzity v Praze. Po absolvování studia krátce pracoval jako vědecký pracovník na oddělení klinické imunologie a alergologie. Poté působil na oddělení anesteziologie a resuscitace. V rámci oddělení začal pracovat na první ambulanci bolesti v Čechách. Od roku 1994 praktikuje v privátní ambulanci bolesti, která je zaměřená na jiné než školní klasické metody léčby.

PhDr. Zuzana Vondřichová, Ph.D. vystudovala logiku a jednooborovou psychologii na Karlově Univerzitě v Praze. Absolvovala výcvik v psychoanalytické psychoterapii aplikované na párovou terapii, výcvik v rodinné systemické psychoterapii a je diplomovanou gestalt terapeutkou, manželskou poradkyní a supervizorkou. V průběhu více než dvacetileté praxe se věnuje psychoterapii dospělých, včetně párů, s důrazem na celostní pojetí a začlenění psychických potíží do životního kontextu.

logo

Čekám na tebe celou věčnost

Autor: Fabio Volo (všechny knihy tohoto autora)

Rok vydání: 2010
Vazba: brožovaná
Rozměry: 127 x 196 mm
Počet stran: 172 stran

ISBN: 978-80-87171-22-6

Koupit knihu na portále Kosmas

Francesco, mladý muž současné generace třicátníků, který žije běžný život. Stresující zaměstnání, občasné milostné úlety s různými ženami, obavy, aby příliš nevybočil z proudu, a potíže v komunikaci se svými rodiči. Chvílemi s nostalgií a smutkem zavzpomíná na dětství, přizná i slabost pro náhodná drogová dobrodružství a představí nám svůj sen o přátelství – o skutečném přátelství. Náš hrdina, který na začátku příběhu není ani trochu spokojený, a na konci naopak ano. Francesco jednoho dne zjistí, že jeho život je pouhá existence a rozhodne se pro radikální změnu. S velkou dávkou odvahy a sebeironie se pouští do odhodlaného boje proti své depresi, hypochondrii a životní strnulosti. Jak? Zeptejte se ho. Zeptejte se Francesca a Ilarie. Nechceme předjímat, ale příběh má i šťastný konec… Románem Čekám na tebe celou věčnost Fabio Volo potvrzuje svoji schopnost prozkoumat a srozumitelným jazykem popsat vnitřní světy každého z nás. A vyprávět o nich jako málokdo druhý. S humorem, naléhavým nábojem a současně s mírnou melancholií běžného mladého muže.

logo
Duše zvířat

Duše zvířat

Autor: Gary Kowalski (všechny knihy tohoto autora)

Rok vydání: 2009
Vazba: Brož.
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 144 stran

ISBN: 978-80-87171-09-7

Koupit knihu na portále Kosmas

Víte proč si zvířata hrají? Jaké jsou jejich sny a fantazie? Jak vypadá svět jejich očima? Jak blízké jsou jejich prožitky těm našim? Proč možná sloni pohřbívají své mrtvé? Co nutí ptáky zpívat a jeřáby tančit? Oceňují zvířata umění? Znají rozdíl mezi dobrým a zlým? Prožívají strach nebo úžas? Tato kniha zkoumá rozsah, v jakém mohou být zvířata našimi průvodci, duchovními přáteli a společníky na cestě životem a v jakém s námi sdílejí věci, jež nás činí nejhlouběji lidskými. Každá kapitola pojednává o určitém konkrétním aspektu života zvířat.
Gary Kowalski ve své knize kombinuje příběhy jež zahřejí u srdce se seriózní vědou, aby ukázal, že ostatní tvorové nejsou předměty bez citů a rozumu, nýbrž myslící, cítící bytosti s vlastním duchovním životem.

O autorovi:
Gary Kowalski, absolvent Teologické fakulty Harvardovy univerzity v současnosti slouží jako pastor První unitářské universalistické společnosti v Burlingtonu ve Vermontu. Mezi jeho další knihy patří Goodbye Friend: Healing Wisdom For Anyone Who Has Ever Lost A Pet, The Bible According to Noah: Theology As If Animals Mattered, a Science and the Search for God.

logo

Ekonomika života a smrti

Autor: David Stuckler (všechny knihy tohoto autora)
Sanjay Basu (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Proč úsporná opatření zabíjí. Recese, rozpočtové boje a politika života a smrti

Rok vydání: 2014
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 324 stran

ISBN: 978-80-87171-40-0

Koupit knihu na portále Kosmas

Oxfordský vědec David Stuckler a epidemiolog Sanjay Basu ze Stanfordu jsou odborníky na problematiku veřejného zdraví. V Ekonomice života a smrti shromáždili historické i současné údaje pocházející z celého světa – jejich výzkumná cesta začíná ve Spojených státech třicátých let minulého století a končí v Řecku a Španělsku dnešních dnů –, aby ukázali, do jaké hloubky ovlivňuje politika lidské zdraví, jak zásadně mohou politicko-ekonomická opatření realizovaná v obdobích finančních krizí ovlivnit život každého z nás.
Politici donekonečna hovoří o hospodářských i sociálních dopadech současné finanční krize, přitom však většina z nich stále přehlíží její katastrofální účinky na lidské zdraví. Ve skutečnosti neblahé efekty krize mnohdy ještě zhoršují přijímáním tvrdých úsporných opatření a omezováním klíčových sociálních programů v době, kdy je lidé nejvíce potřebují.
Stuckler a Basu v provokativní knize přehledně dokládají, že pomýlená politická rozhodnutí a ekonomická opatření přijatá v době recese ve snaze o vyrovnání rozpočtů a podpoření finančních trhů vedou ke vzniku skutečných epidemií – počínaje růstem počtu sebevražd a konče rychlým šířením nákazy HIV –, které devastují zdraví a životy tisíců obyvatel právě těch zemí, v nichž byla příliš úsporná opatření uvedena do praxe.
Autoři však také poukazují na existenci alternativního přístupu, jehož efektivitu potvrzují konkrétní příklady. Dokazují, že investice do sociálního zabezpečení, podpory programů pro nezaměstnané a důchodce a do podpory bydlení zvyšují zdraví obyvatelstva a přitom nevylučují ekonomický růst. Veřejné blaho tedy nemusí být obětováno fiskálnímu zdraví.

logo
falos

Falos

Autor: Eugene Monick (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Posvátný obraz mužství

Vazba: brož.
Rozměry: 125 x 200 mm
Počet stran: 160 stran

ISBN: 80-85880-30-X

Bohužel vyprodáno.

logo

Geny, buňky a mozek

Autor: Hilary Rose a Steven Rose (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Prométheovský příslib nové biologie

Rok vydání: 2017
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 360 stran

ISBN: 978-80-87171-52-3

Koupit knihu na portále Kosmas

Spoluobjevitel struktury DNA James Watson svého času prohlásil, že „lidský osud není ve hvězdách, ale v genech“. Manželé Roseovi dokladují, jak jsou taková velkohubá deterministická tvrzení naivní a současně nebezpečně manipulativní. Příslib blahobytné zdravé společnosti prospívající díky individualizované genové terapii se rozplynul. Geny neurčují, jaký bude náš život a osud, a genomický průmysl nezbavil svět ani schizofrenie, ani bezdomovectví.
Stejný osud sdílí také regenerativní medicína spoléhající na zázračné schopnosti lidských kmenových buněk i neurověda vycházející z předpokladu, že narušené molekuly způsobují nemocnou mysl. První prozatím neumožnila „chromým chodit a slepým vidět“, otevřela však dveře eticky pochybnému a eugenikou zavánějícímu „vylepšování“ lidského těla, a výsledkem druhé není „svět, v němž se budeme cítit lépe než dobře“, nýbrž rostoucí spotřeba psychotropních léků a pandemický nárůst psychických onemocnění.
Autoři se důsledně zaměřují na etické problémy spojené s působením moderních biotechnověd, ať už jde o obchodování se zdravotními záznamy, ztrátu soukromí, patentování sekvencí DNA, falšování výsledků nebo produkci náhradních sourozenců. Pokládají zásadní otázku: Kdo za to všechno platí a komu to slouží? Odpovědí je zjištění, že zatímco platíme všichni, zisk směřuje do biotechnologických firem a k vědcům-podnikatelům, kteří jsou hnáni vidinou „vagónů plných peněz“. Zdá se, že ve slibovaném překrásném novém světě budou chudí i nadále chudnout a bohatí bohatnout.

Steven Poole v recenzi pro britský Guardian označil knihu manželů Roseových (Hillary Rose je socioložka a Steven Rose je neurobiolog) za „hněvivou“; jiní ji možná budou považovat za „zlou“ – v každém případě čtenářům představuje řadu důležitých témat, která se v globalizovaném světě týkají každého z nás, a proto volají po naší pozornosti.

logo
hadi_pisen

Hadí píseň

Autor: Frédérick Tristan (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Příběh labyrintu

Vazba: brož.
Rozměry: 125 x 190 mm
Počet stran: 216 stran

ISBN: 978-80-903715-3-8

Koupit knihu na portále Kosmas

Hadí píseň vypráví o zbloudění lidské duše, jejím únosu démony a o Mistru, který se vydá ji hledat a spasit na „cestách střežených anděly“, což nakonec přináší obohacení a spásu pro oba. Dílo čerpá z celé řady světových kultur, takže tentýž příběh se odehrává a postupně mozaikovitě skládá v různých místech a v různých dobách, prolíná se v něm svět islámského esoterismu s židovskou a orientální mystikou i s keltskou tradicí, takže děj příběhu se odehrává všude a vlastně nikde, resp. onde a v onom čase, neboť „jediný skutečný místopis je anonymní a vnitřní“ a poselství Hadí písně je nadčasové a transkulturální.

logo

Hazardní hráč

Autor: Billye B. Currieová (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Svádění Štěstěny. Studie z jungiánské psychologie

Rok vydání: 2012
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 100 stran

ISBN: 978-80-87171-31-8

Koupit knihu na portále Kosmas

Hraní hazardních her se lidé kdysi vyhýbali jakožto trestuhodné činnosti, zatímco dnes je oblíbenou součástí západní kultury. Udává se, že přes 80 procent lidí v Severní Americe se zapojuje do hazardních her.
Toto je první kniha, která se zabývá hazardem a hráči z jungiánské perspektivy. Zatímco většina studií o hazardu se soustředí na závislost na hře, tato kniha se zabývá celým spektrem od příležitostného až po patologické hráčství. V zájmu toho, abychom se lépe obeznámili s hazardním hráčem v nás samotných i v těch kolem nás, zkoumá autorka archetypickou podstatu hráče prostřednictvím 1) amplifikace obrazů Štěstěny; 2) role „hry“ jako aktivity, která určuje přístup hráče k hazardu; a 3) podob hráče na linii od hry k závislosti.
Kniha zahrnuje i kazuistiky. Je to mimořádně pronikavá studie vnitřních a vnějších tlaků, které mnohé z nás vybízejí k tomu zkusit štěstí – na výherních automatech, v karetních hrách, hře v kostky, sázkách, dostizích, ruletě, na burze s cennými papíry, v lásce a dalším. Zvláštní zřetel je věnován hazardu v kasinech.

Billye B. Currieová, Ph.D., je akreditovanou psycholožkou a absolventkou Inter-Regional Society of Jungian Analysts. Má soukromou praxi ve městě Jackson, ve státě Mississippi.

logo

Hypnotická psychoterapie

Autor: Milton H. Erickson (všechny knihy tohoto autora)
Ernest L. Rossi (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Kniha případových studií

Rok vydání: 2010
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 578 stran

ISBN: 978-80-87171-19-6

Bohužel vyprodáno.

logo
Hypnotické světy

Hypnotické světy

Autor: Milton H. Erickson (všechny knihy tohoto autora)
Ernest L. Rossi (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Klinická hypnóza a nepřímé sugesce

Rok vydání: 2010
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 368 stran

ISBN: 978-80-87171-12-7

Bohužel vyprodáno.

logo

Indukce hypnózy

Autor: Jeffrey K. Zeig (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Postup vyvolání hypnotického stavu podle Miltona H. Ericksona

Rok vydání: 2016
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 312 stran

ISBN: 978-80-87171-48-6

Koupit knihu na portále Kosmas

Jeffrey K. Zeig v knize Indukce hypnózy představuje základní model hypnotické indukce z ericksonovského pohledu. Autorovým záměrem je motivovat čtenáře, aby objevovali možnosti, které v sobě hypnóza skrývá, a dozvěděli se více o jedinečném přínosu Miltona H. Ericksona, jehož pozoruhodnou hypnotickou metodu lze učinit součástí jakékoli formy terapie a tím zvýšit její efektivitu.
Geniální americký lékař Milton H. Erickson (1901–1980) je považován za jednoho z nejvlivnějších psychoterapeutů všech dob. Proslul svým originálním, flexibilním a individualizovaným přístupem k terapeutickému využívání hypnózy.
Jeffrey K. Zeig, Ph.D., je psychoterapeut a spisovatel, zakladatel a ředitel Nadace Miltona H. Ericksona, organizátor a vůdčí postava Mezinárodního kongresu o ericksonovských přístupech k hypnóze a psychoterapii. Je autorem nebo spoluautorem více než dvou desítek knih o psychoterapii. Jeffrey K. Zeig provozuje soukromou praxi jako psycholog a rodinný terapeut ve Phoenixu v Arizoně.


Předmluva Camilla Lorieda

Od indukce k evokující gramatice

Carl Whitaker mi Jeffreyho Zeiga představil na prvním Mezinárodním kongresu ericksonovských přístupů v hypnóze a psychoterapii, který se konal v prosinci roku 1980 ve Phoenixu v Arizoně. Byl jsem tehdy nesmělý a úplně jsem nepochopil dosah našeho neformálního setkání.
Carl Whitaker stejně jako Milton Erickson zřídka učinil jediný pohyb, který by neměl více významů. Když jsem ho jednou navštívil ve Wisconsinu, na vlastní kůži jsem prožil „nepřímou“ korekci svého skeptického postoje k využívání koterapie při práci s rodinou. Carl mě tehdy vzal na projížďku v kánoi na jezero Mendoza, a zatímco jsem se nechal unášet tímto úžasným zážitkem, přiměl mě k tomu, abych začal uvažovat o koterapii jako efektivním způsobu práce. Co mě však skutečně přesvědčilo, abych v koterapii uvěřil, byla událost z následujícího dne, kdy mně Carl řekl: „Dnes musím pracovat, takže pokud chceš, můžeš dopoledne strávit na kánoi sám a pořádně si to užít.“ Já si to samozřejmě užít chtěl, jenomže bez Carla jako protiváhy v kánoi jsem se brzy vykoupal ve studené vodě jezera.
Dnes vnímám souvislost těchto dvou příhod jako způsob, kterým se Carl snažil naznačit potřebu spolupráce jak při rodinné terapii, tak při ericksonovské hypnóze. A já si od prvního setkání s Jeffem Zeigem nedokážu představit sebe sama ve světě ericksonovské hypnózy bez nepřetržité spolupráce s ním – je to vztah, o který se před třiatřiceti lety zasloužil Carl.
Můj první dojem z Jeffa byl plný zvědavosti. Podivoval jsem se pro sebe: „Jak může tento mladý muž něco tak mimořádného vymyslet a uspořádat a přitom být neustále uvolněný a usměvavý?“ Nikdy jsem to Jeffovi neřekl, ale došel jsem k jednoznačnému závěru: všechno to dělal ve stavu hluboké hypnózy. Už od našeho prvního setkání mě neustále překvapuje Jeffův styl výuky. Nejlepší srovnání, které mě napadá, je s Benvenutem Cellinim, jedním z největších umělců italské renesance. Cellini byl původně a především zlatníkem, schopným zpracovat menší i větší díly či části tak, aby utvořily vždy jedinečný celek. Domnívám se, že Jeff se svou schopností rozkládat komplexní systém vyrovná Cellinimu. A dělá to i v této knize, když představuje jednotlivé a důležité detaily indukce. Poté, co podobně jako Cellini oddělí jednotlivé části, znovu je specifickým způsobem sestaví tak, že je nově vzniklý celek nauky a terapie prodchnut živoucím duchem. Výsledkem je bohatý a komplexní výtvor, který nikdy nebudí pochybnosti a je vždy podmanivý. Žáci mohou objevovat jeho mnohostranné dílo jako sbírku drahocenných částí tvořících výjimečný celek, a to jim zpříjemňuje cestu k terapeutickému procesu, kterým jsou vedeni krok za krokem. Indukce hypnózy patří mezi ty vzácné knihy, které nabízejí mnohem více, než naznačuje titul. Indukce je pouze ústřední částí medailonu; protože Jeff zkoumá celé pole hypnózy, včetně její historie, mýtů, které ji provázejí, a definicí. Kniha představuje jak Zeigovu filosofii, tak i jeho podněcující styl výuky.
Ohromné množství informací, které jsou v knize obsaženy, by se mohlo snadno ztratit, pokud by neměly tak silný dopad. Na mnoha místech knihy jsou roztroušená kreativní, mnohoúrovňová sdělení; připomínám například kapitolu „Salvador Dalí se setkává s Miltonem H. Ericksonem“ a nápad používat filmovou tvorbu jako model pro dekonstrukci a rekonstrukci terapeutického procesu. Podobnou myšlenku prosazoval toskánský malíř Piero della Francesca. Díky tomu, že dobře ovládal geometrii a matematiku, mohl ve svém umění využívat novou dimenzi perspektivy, čímž obrazy získávaly větší hloubku a emoční dosah. Jeff Zeig používá podobné principy, ale místo obohacování malby o geometrické dimenze dodává procesu indukce evokační efekt umění.
Vynikající benátský hudební skladatel Antonio Vivaldi je další inspirací k nepřímé mnohoúrovňové komunikaci; jeho uměleckou formou byla barokní hudba. Vivaldi ukázal, jak lze využít tonalitu, aby vytvořil květnatější kompozici, a experimentoval také s novými instrumentálními technikami. Barokní hudba – a stejně tak ericksonovské nepřímé formy komunikace – projevuje svůj vliv za hranicemi své původní působnosti. Nejen že přímo změnila notový zápis, ale také nepřímo zasáhla posluchače. Díky barokním vlivům se hudba stala komplexnější a instrumentálně bohatší.
Při zkrášlování v barokním stylu však existuje riziko, že by se něco mohlo stát až příliš sofistikovaným, a tak se vzdálit zkušenosti každodenního života. V přístupu Jeffa Zeiga k ericksonovské terapii, a zvláště k některým složitým technikám, to ovšem hraje vzhledem k terapeutickým cílům druhotnou roli. Komplexnost a zdobnost nutně neznamenají obtížnou pochopitelnost. Jednoduchost není antonymem komplexnosti, ale komplikovanosti. Například Federico Fellini byl ve svých filmech schopen vyvolat jednoduchými každodenními zkušenostmi svých postav silné emoce. Jednoduchost tedy může být kreativním aktem fantazie, nemusí být nutně reálným popisem osobní zkušenosti. Slovy Felliniho: „Zdá se mi, že jsem stvořil téměř všechno – dětství, charakter, nostalgii, sny a vzpomínky – pro potěšení, že je mohu vylíčit lidem.“ Porovnejte to s tím, co říká Jeff Zeig: „Indukci lze vytvořit tím, že budete hovořit o věcech, které pacienta zajímají, jako je jízda na kole nebo procházky. Dokonce i tak běžný úkon, jako je vstupování do místnosti, lze využít jako vzorec indukce. Terapeut pouze používá předmět hovoru jako společenský kontext, v jehož rámci trousí témata a principy indukce.“
A pokud přijmeme, co tvrdí Jeff Zeig, že sochání, malování, přehrávání hudebních skladeb, natáčení filmů a praktikování terapie jsou činnosti, které mají schopnost vyvolávat „stavy“, pak můžeme říci, že Fellini i Zeig zasvěcují své úsilí umění – používají evokující gramatiku, aby „stavy“ vyvolali.
Jedno z mnoha demonstračních sezení, která jsem viděl Jeffa vést, mi přetrvává v paměti. Během kongresu v Římě požádala jedna žena o intervenci: chtěla přestat kouřit. Jeff během tohoto terapeutického sezení nezmínil ani jednou cigarety, ani neuvedl pokyny, jak s tímto zlozvykem skoncovat. Místo toho hovořil o „nových a uspokojivějších prožitcích“ a o „objevování opravdových zájmů a opomíjených potěšení“. Na konci sezení žena prohlásila, že už necítí potřebu kouřit. Ovšem poněkud neočekávanějším překvapením bylo chování překladatele. Byl to profesionální překladatel, ale po patnácti minutách začal dělat neuvěřitelné chyby. Všichni kromě něho si uvědomili, že byl zhypnotizovaný. Najednou prohlásil: „Jsem unavený. Přál bych si teď přestat překládat.“ Publikum to pochopilo ve smyslu, že chtěl přerušit sezení. Až později jsem zjistil, že vedlejším efektem nepřímé hypnózy, která při sezení působila, bylo, že se překladatel rozhodl přestat navždy překládat a naprosto změnit svůj život. O dva roky později jsem se pokoušel využít jeho služby pro další kongres, ale on mi vskutku potvrdil, že se po sezení na téma „jak přestat kouřit“ rozhodl skoncovat se svým zaměstnáním a začal objevovat své skutečné zájmy a opomíjená potěšení! Žije nyní na Sicílii, pěstuje vinnou révu a vyrábí vynikající víno. Když jsme spolu naposledy mluvili, byl také znovu ženatý a jeho žena čekala dítě. Považoval to za „nové a uspokojivější prožitky“.
A pokud vás zaráží zjištění, že ačkoli se tolik odkazuji k evokujícímu italskému umění a italským umělcům, Jeffrey Zeig není Ital, mohu jen závěrem poznamenat slovy úžasného filmu Billyho Wildera: „No, nikdo není dokonalý.“

V Římě, 28. října 2013OBSAH

PŘEDMLUVA CAMILLA LORIEDA

1/ ÚVOD

2/ ROZLOŽENÍ HYPNÓZY. CO JE VLASTNĚ HYPNÓZA?

3/ MILTON H. ERICKSON A NADACE, KTERÁ NESE JEHO JMÉNO

4/ GENEALOGIE. MAPOVÁNÍ VÝVOJE ERICKSONOVA ODKAZU

5/ „STAVY“. GEOGRAFIE ZMĚNY

6/ ZÁŽITKOVÝ ÚVOD. SALVADOR DALÍ SE SETKÁVÁ S MILTONEM H. ERICKSONEM

7/ TRADIČNÍ MODEL HYPNÓZY

8/ FENOMENOLOGICKÉ ZAMĚŘENÍ

9/ HYPNOTICKÁ (EVOKUJÍCÍ) KOMUNIKACE

10/ ERICKSONOVSKÝ MODEL INDUKCE A HYPNÓZY

11/ ŘEČ HYPNÓZY. MIKRODYNAMICKÉ DÁRKOVÉ BALENÍ MOŽNOSTÍ

12/ MODEL ARE

13/ ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY

Bibliografie
Rejstřík

logo
Ja a archetyp

Já a archetyp

Autor: Edward F. Edinger (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Individuace a náboženská funkce psýché

Vazba: brož.
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 294 stran

ISBN: 80-85880-45-8

Recenze knihy
Recenze knihy

Koupit knihu na portále Kosmas

Jde o významné dílo analytického psychologa, interpreta a komentátora díla C. G. Junga.
Jung pronikl ke zdroji lidského poznání a zkušenosti - uvědomění reality psýché může dosáhnout pouze jedinec sám, dlouhodobě pracující na svém osobním vývoji. Jung toto nazval individuací a v této knize je popsán její proces a stadia.

logo
jadro_veci

Jádro věci

Autor: Christina Becker (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Individuace jako etický proces

Vazba: brož.
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 232 stran

ISBN: 978-80-903715-8-3

Koupit knihu na portále Kosmas

Tato kniha je zkoumáním filosofických a duchovních aspektů etických rozměrů individuace. Tyto aspekty jsou pak nahlíženy z pohledu lidí, kteří se aktivně podílejí na procesu individuace a praktikují analytickou psychologii. Kniha je určena klientům a pacientům, kteří chtějí porozumět tomu, jak žít etický život tváří v tvář amorálnosti nevědomí a etickým konfliktům povinnosti, jež z toho vyplývají. Měla by posloužit rovněž analytikům, terapeutům a studentům, jimž má poskytnout rámec pro úvahy a reflexe nad těmito tématy.

logo
jidlo_a_promena

Jídlo a proměna

Autor: Eve Jackson (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Symbolika jídla ve snech, v pohádkách a mýtech

Vazba: brož.
Rozměry: 125 x 200 mm
Počet stran: 138 stran

ISBN: 80-85880-37-7

Recenze knihy

Bohužel vyprodáno.

logo
jungiansky_vyklad_snu

Jungiánský výklad snů

Autor: James A. Hall (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Příručka k teorii a praxi

Vazba: brož.
Rozměry: 125 x 200 mm
Počet stran: 124 stran

ISBN: 80-85880-38-5

Bohužel vyprodáno.

logo

Jungova mapa duše

Autor: Murray Stein (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Úvod

Rok vydání: 2016
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 240 stran

ISBN: 978-80-87171-51-6

Koupit knihu na portále Kosmas

Jungova mapa duše je přehledný a poučený úvod do studia analytické psychologie. Autor se vydává na metaforickou cestu do nitra psýché a nechává se při tom vést mapou načrtnutou C. G. Jungem. Začíná průzkumem povrchu psýché (jáské vědomí), objevuje těžce přístupné oblasti psychického vnitrozemí (komplexy), sleduje tok psychické energie, zkoumá hranice psýché(instinkty, archetypy a kolektivní nevědomí), nachází skryté souvislosti (persona a stín),postupuje přeshluboké vnitrozemí (animus a anima) až k samému středu psýché (bytostné Já), ale nevyhýbá se ani potemnělým zákoutím (synchronicita).
Autor si je vědom fundamentálního omezení každé mapy, skutečnosti, že mapa území není území samo, a proto svoje čtenáře upozorňuje: „Jungova mapa nám může ukázat cestu, můžeme díky ní rozeznat hrubé obrysy krajiny, ale nikoli její specifický ráz. Ten musí každý objevit sám pro sebe.“

Murray Stein, Ph.D., je absolventem Institutu C. G. Junga v Curychu, Yaleovy univerzity a Chicagské univerzity, je zakládajícím členem Inter-Regional Society of Jungian Analysts a Chicago Society of Jungian Analysts, v letech 2001–2004 byl prezidentem Mezinárodní asociace pro analytickou psychologii (IAAP) a v letech 2008–2012 prezidentem International School of Analytical Psychology v Curychu (ISAP). Je autorem a editorem řady odborných časopiseckých i knižních publikací. V současné době žije ve Švýcarsku, kde spolupracuje s ISAP jako výcvikový a supervizní analytik. Soukromou praxi provozuje v Curychu.

logo

Když se matky a dcery navzájem hledají

Autor: Ingrid Riedelová (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Démétřin zármutek a Persefonin návrat - živoucí mýtus

Rok vydání: 2011
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 116 stran

ISBN: 978-80-87171-24-0

Koupit knihu na portále Kosmas

Vztahy matek a dcer jsou utvářeny intenzivními city, které trvají po celý život. Ingrid Riedelová se v této knize zabývá dramatickou situací odloučení dcery od matky, k němuž dochází z důvodu odchodu dcery z rodičovského domu kvůli muži nebo povolání. Autorka nachází odraz této bolestivé situace v antickém mýtu o bohyni plodnosti a obilí Démétře a její dceři Persefoně, která byla unesena bohem podsvětí. Mýtus vypráví o hlubokém zármutku bohyně, jejíž hněv nechá hynout celou zemi a nakonec přinutí nejvyššího mužského boha Dia ke kompromisu – Persefoné bude nadále žít část roku se svým manželem a část roku se svou matkou. Ingrid Riedelová zúčastněně popisuje nejhlubší zoufalství opuštěné matky, ukazuje však také, že k opětovnému shledání dcery s matkou může dojít, a to na nové úrovni – tato skutečnost byla po staletí oslavována v průběhu eleusínských mystérií. Kniha, která původně vyšla pod názvem Demeters Suche (Démétřino hledání), byla kompletně přepracována a rozšířena o novou kapitolu se spontánními kresbami k mýtu o Démétře.)

Prof. Dr. Dr. Ingrid Riedelová (1935) je psychoterapeutka s vlastní praxí, výcviková analytička v Institutu C. G. Junga v Curychu a honorární profesorka psychologie náboženství na univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem. Je autorkou četných knih.

logo
Kóma

Kóma

Autor: Arnold Mindell (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Klíč k probuzení

Rok vydání: 2008
Vazba: Brož.
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 120 stran

ISBN: 978-80-87171-03-5

Koupit knihu na portále Kosmas

Průkopnická práce Arnolda Mindella s komatózními pacienty nabízí nový směr v psychoterapii a studiu zážitků lidí, kteří se přiblížili smrti. Doktor Mindell dokazuje, že lidé v komatu nejsou „živé mrtvoly“, ale lidské bytosti ve změněném stavu vědomí, který pro ně může být důležitým a smysluplným zážitkem. Přirovnává komatózního pacienta k mytickému hrdinovi, jenž se odvažuje do neznáma a vrací se s božským sdělením. Na konkrétních případech Mindell dokazuje že komatózní osoba je schopna komunikovat s jinými lidmi a tvrdí, že takový pacienti mohou často činit vědomá, racionální rozhodnutí.
Smrt je osobní zkušenost, něco, co je pro každého jiné. Vždy, když si člověk myslí, že zemře – ať je to fantazie, přání nebo strach ze skutečné tělesné nemoci, snaží se nacvičit si umírání. Umírání může být zdravá zkušenost, je potřeba prožít je v představách. Naše existence potřebuje zemřít, způsoby našeho bytí chtějí a potřebují pravidelně umírat. Je-li váš způsob bytí příliš rigidní, přestanete-li růst, nebo má-li se stát něco nového, musí vaše staré já zemřít. Ve všech životních obdobích znamená smrt rychlou změnu, růst a proměnu totožnosti.

logo

Komplex obětního beránka

Autor: Sylvia Brinton Perera (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Mytologie stínu a pocitu viny

Rok vydání: 2010
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 140 stran

ISBN: 978-80-87171-16-5

Koupit knihu na portále Kosmas

Termín obětní beránek se užívá pro jednotlivce a skupiny, kterým se klade za vinu, že působí zlo. Hledat obětní beránky znamená pátrat po osobách, které lze ztotožnit se zlem, obvinit a vyvrhnout z rodiny nebo komunity, aby si ostatní její členové mohli připadat bez viny.
Z psychologického hlediska je honba za obětním beránkem formou popírání stínu – jeho projekcí na druhé. Stínem se rozumí postoje, chování a emoce neslučitelné s jáským ideálem či s údajnou dokonalou dobrotou Boží. Místo toho, abychom tyto aspekty uznali za součást našeho lidství – a Boží celosti – potlačujeme je a popíráme, oddělujeme od vědomého já a zatlačujeme do nevědomí.
V západní společnosti byla role obětního beránka mnohdy přisuzována Židům a jiným menšinám. Musely se s ní potýkat rovněž dívky a ženy. Tyto skupiny odjakživa nesly břímě obětního beránka – čelily obviňování a odmítání, nebo byly přinejmenším podceňovány – protože to, jaké jsou a co představují, nedokázala společnost vědomě akceptovat.
Pokud se jednotlivci s rolí obětního beránka ztotožní – vezmou na sebe odpovědnost za odmítnuté stínové aspekty druhých – může je toto ztotožnění dovést k sebenenávisti a k chování, které maskuje a jehož motivací je hluboce zakořeněný pocit viny a hanby.
Tato působivá kniha zkoumá mnohé aspekty psychologického vlivu problému obětního beránka na životy moderních mužů a žen, přičemž zahrnuje celou řadu příkladů z autorčiny analytické praxe. Proniká rovněž pod povrch komplexu obětního beránka, k archetypickým vzorcům přítomným v mýtech a židovsko-křesťanské tradici.

Sylvia Brinton Perera, M.A., je analytická psycholožka, která žije, praktikuje, píše knihy a vyučuje v New Yorku a Vermontu. Je autorkou knihy Sestup k bohyni. Iniciační cesta žen (Brno, Nakladatelství Tomáše Janečka, 2002).

logo

Limity medicíny

Autor: Ivan Illich (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Nemesis medicíny - zaprodané zdraví

Rok vydání: 2012
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 180 stran

ISBN: 978-80-87171-26-4

Recenze knihy
Recenze knihy
Recenze knihy

Koupit knihu na portále Kosmas

Medicínský establishment se stal významným nebezpečím pro zdraví

Těmito slovy zahajuje Ivan Illich odvážný a promyšlený útok na mytickou prestiž současné medicíny, jejíž zvyklosti a rituály provozované medicínskými profesionály podrobuje kritickému zkoumání. Neúnavně a s bohatou dokumentací převzatou z uznávaných medicínských zdrojů dokazuje neschopnost medicíny ovlivnit průměrnou délku lidského života, zbytečnost mnoha postupů při léčení nemocí, rozsah škod na zdraví způsobených medicínskými zákroky a neúčinnost mnoha kontraproduktivních medicínsko-politických opatření.
Illichova hluboce šokující analýza klinické a sociální reality týkající se chorob vytvořených lékaři zkoumá kulturu zdraví, nemoci a utrpení a obsahuje také historický exkurz do konceptů a obrazů smrti.
Jedině uznáním základních a podstatných součástí a prvků osobního zdraví a trváním na nich, prohlašuje Illich, může člověk obnovit integritu svého organismu a svého žití. „Lidé nepotřebují byrokratické zásahy k tomu, aby se milovali, rodili, sdíleli lidské podmínky a umírali. Živoucí lidské vědomí křehkosti, jedinečnosti a vztahovosti činí ze zkušenosti bolesti, nemoci a smrti integrální část života každého člověka. Schopnost nakládat autonomně s touto triádou je základní vlastností jeho zdraví.“

„Lékaři by měli číst tuto knihu a zamyslet se nad ní.“
Times Educational Supplement

IVAN ILLICH se narodil v roce 1926 ve Vídni, v roce 1951 se stal farářem v New Yorku. Roku 1956 byl jmenován prorektorem Catholic University v Portoriku a v roce 1961 založil CIDOC (Centro Intercultural de Documentatión) v Cuernavaca v Mexiku, kde rozpracoval většinu myšlenek, které se objevují v jeho spisech. Je autorem těchto knih: Oslava bdělosti, Nástroje družnosti, Právo na užitečnou nezaměstnanost, Energie a spravedlnost, Limity medicíny, Stínová práce, Gender, H2O a vody zapomnění, ABC: alfabetizace populárního myšlení, Mrzačící profese, Odškolnění společnosti (vyšlo česky) a V zrcadle minulých přednášek a prohlášení, 1978–1990. Zemřel v roce 2002.


logo
mandaly

Mandaly

Autor: Carl Gustav Jung (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Obrazy z nevědomí

Vazba: brož.
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 159 stran

ISBN: 80-85880-34-2

Recenze knihy

Bohužel vyprodáno.

logo

Moudrost psychopatů

Autor: Kevin Dutton (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Praktická lekce od svatých, špionů a sériových vrahů

Rok vydání: 2013
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 276 stran

ISBN: 978-80-87171-36-3

Recenze knihy
Recenze knihy
Recenze knihy
Recenze knihy

Bohužel vyprodáno.

Podle renomovaného internetového časopisu Slate patří Duttonova kniha mezi 20 nejlepších publikací vydaných v roce 2012.
Na této strhující cestě do života psychopatů a jejich neblaze proslulého vychytralého chování známý oxfordský psycholog Kevin Dutton odhaluje existenci stupnice „šílenství“, na níž má své místo každý z nás. S pomocí nejnovějších metod zobrazování mozku a rozvíjejících se neurověd ukazuje, že brilantní neurochirurg, postrádající empatii, má se sériovým vrahem, jenž zabíjí pro potěchu, společného víc, než bychom si chtěli připustit, a že lupič na spoře osvětleném parkovišti může být stejně ledově klidný jako ten nejúspěšnější podnikatel.
Dutton tvrdí, že mezi námi žijí „funkční“ psychopati – odlišní od svých vraždících protějšků – kteří využívají své nekompromisní, charismatické osobnosti k tomu, aby uspěli ve většinové společnosti, a že v některých oblastech překvapivě platí, že čím „psychopatičtější“ člověk je, tím spíš uspěje. O této často mylně chápané diagnóze referuje na základě svých odvážných úvah i výsledků originálních vědeckých výzkumů, přičemž debatuje s šílenými kriminálníky
v přísně střežené psychiatrické jednotce, připíjí si s jedním z nejúspěšnějších světových podvodníků, podstupuje transkraniální magnetickou stimulaci, aby na vlastní kůži zažil, jaké to přesně je dívat se na svět očima psychopata.
Když rozvíjí svou teorii, že psychopatické sklony má v určité míře každý, dochází k názoru, že společnost jako celek je dnes psychopatičtější než kdy předtím. Koneckonců, psychopati bývají nebojácní, sebevědomí, okouzlující, bezohlední a soustředění na cíl – což jsou vlastnosti jak šité na míru úspěchu ve 21. století. Moudrost psychopatů, provokativní po všech stránkách, je vzrušující dobrodružství, jež odkrývá, že jsou to právě naše zavrhované temné stránky, které často ukrývají trumfy úspěšnosti.

Profesor Kevin Dutton (1967) je výzkumný psycholog v Calleva Research Centre for Evolution and Human Sciences na Magdalen College University of Oxford. Je členem Royal Society of Medicine a Society for the Scientific Study of Psychopathy. Je autorem uznávané knihy Flipnosis: The Art of Split-Second Persuasion.

logo
Mytologémy

Mytologémy

Autor: James Hollis (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Ztělesnění neviditelného světa

Rok vydání: 2009
Vazba: Brož.
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 138 stran

ISBN: 978-80-87171-06-6

Koupit knihu na portále Kosmas

James Hollis ve své knize vysvětluje, jakou roli v lidském životě hrají mytologémy, základní motivy či stavební prvky mýtů. Jednotlivé mytologémy, jejich soubory a stejně tak i celé mýty jsou neoddělitelnou součástí našeho života, ať si to uvědomujeme nebo ne: jako prostředníci a ztělesnění jinak neviditelného světa se v životě často projevují jeho bolestivým formováním a nepříjemnými symptomy – když jsou prožívány jako nevědomé příběhy; jsou však také zdrojem pozitivních duševních hodnot – jsou-li prožívány vědomě.
Hollis popisuje, jak nevědomé mytologické příběhy ovlivňují náš život, a především co se stane, učiníme-li je součástí vědomí. Vyvineme-li patřičné úsilí a překonáme-li strach a odpor našeho omezeného jáského vědomí a uvědomíme-li si, jaký příběh nebo lépe jaké příběhy v nás žijí a jakými příběhy žijeme, s úžasem zjistíme, že náš život má hlubší význam a že je mnohem zajímavější, než jsme se dosud domnívali. Zjištění, že náš příběh je pro nás samotné zajímavý, se může zdát tváří v tvář neustálému utrpení jen skromnou útěchou; podle Hollise je však tím nejsmysluplnějším poznatkem, jaký můžeme během našeho krátkého života učinit. Vzít na vědomí příběhy, jimiž žijeme, znamená znovu získat schopnost úžasu, kterou jsme měli v dětství.
Podle Hollise můžeme, a také bychom v zájmu vlastního zdraví měli, znovu navázat životodárné spojení s energiemi proudícími mytologickými a náboženskými obrazy, s neviditelným světem rozprostírajícím se za nimi – totiž s bohy, a společně s nimi a s patřičným respektem k tajemství, které ve svých proměnlivých formách ztělesňují, nyní již vědomě utvářet vlastní život.

James Hollis, Ph.D., je diplomovaný jungiánský analytik a spisovatel, absolvent Institutu C. G. Junga v Curychu, výkonný ředitel C. G. Jung Educational Center v Houstonu a viceprezident Philemon Foundation, organizace usilující o publikování kompletního díla C. G. Junga. James Hollis provozuje soukromou praxi v Houstonu v Texasu.


OBSAH

ÚVOD: VIDÍME ZASTŘENĚ
Mýtus jako psychodynamický obraz – Mýtus jako osobní scénář – Mýtus jako kmenový systém hodnot

1/ POVAHA MYTICKÉ SENZIBILITY

2/ POČÁTKY

3/ ARCHETYP DÍTĚTE
Dítě jako původní forma – Ztracené dítě – Božské dítě

4/ RODIČE
Imago otce – Imago matky – Synovo zapletení se s matkou – Dceřino zapletení se s matkou

5/ ÚKOL HRDINY

6/ SESTUP A VÝSTUP – SMRT A ZNOVUZROZENÍ
Sestup – Výstup

7/ BOHOVÉ

8/ PSYCHOPATOLOGIE: KTERÉHO BOHA JSME URAZILI?

9/ NAŠE PŘÍBĚHY JSOU OSOBNÍ MÝTY
Všechno začíná úžasem – Jak došlo ke ztrátě příběhu? – Příběhy o příbězích

10/ ZÁCHRANA TAJEMSTVÍ VE STERILNÍM ČASE
Nevinnost znovu utvořená – Aktivní imaginace

Bibliografie

logo

Na cestě ke svatbě

Autor: Linda Schierse Leonard (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Transformace milostného vztahu

Rok vydání: 2010
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 248 stran

ISBN: 978-80-87171-18-9

Koupit knihu na portále Kosmas

Jungiánská terapeutka Linda Schierse Leonard píše s hlubokým porozuměním a praktickou moudrostí o touze po skutečné svatbě, takové, která spojí dvě bytosti v posvátném hledání smyslu života. U mnoha lidí se tato touha soustředí na hledání závazného vztahu se spřízněnou duší. U jiných se zaměřuje na vztah s jejich tvůrčí múzou, na jednotu s božským či na svatbu protikladných sil v rámci duše. Autorka zkoumá sny, osobní zážitky, mýty a pohádky i náměty z filmů a literatury a odkrývá vnitřní překážky lásky a tvořivosti u mužů i žen. Význam tradičních rituálů, jako je nasazení závoje, slib a výměna prstenů, je prezentován prostřednictvím rozjímavé poezie i života Rainera Marii Rilkeho. Linda Schierse Leonard ukazuje, že ať již hledáme vnitřní nebo vnější svatbu, k jejímu dosažení vždy vede cesta práce na transformaci osobnosti. Kniha Na cestě ke svatbě je o tom, jak žít opravdový život, který s láskou a úžasem vzdává čest tajemství celistvého bytí.

Linda Schierse Leonard, Ph.D., je autorkou těchto bestsellerů: The Wounded Woman, The Call to Create, Meeting the Madwoman, Witness to the Fire a Creation´s Heartbeat. Filosofka a jungiánská analytička absolvovala Institut C. G. Junga ve Švýcarsku, praxi provozuje v Aspenu v Coloradu a pořádá přednášky po celém světě.

logo

Noční škola

Autor: Richard Wiseman (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Probuďte se a poznejte sílu spánku

Rok vydání: 2014
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 300 stran

ISBN: 978-80-87171-43-1

Recenze knihy

Koupit knihu na portále Kosmas

Britský vědec, spisovatel a popularizátor vědy Richard Wiseman představuje novou vědu o spánku: přehledně uspořádaný soubor nejnovějších vědeckých poznatků o spánku, jeho důležitosti a nebezpečích spojených s jeho nedostatkem. Upozorňuje na to, že špatný spánek negativně ovlivňuje mezilidské vztahy, snižuje produktivitu práce, výrazně zvyšuje riziko vzniku vysokého krevního tlaku, rakoviny, cukrovky a obezity.
Především však čtenářům nabízí řadu ověřených metod umožňujících každému dobře a dostatečně se vyspat a v nejlepším případě se stát skutečným „superspáčem“ – přeborníkem ve spaní, který se každou noc dobře vyspí, je schopen usnout, kdy se mu zachce, probouzí se svěží a má spoustu sladkých snů. Tato pozoruhodná schopnost vytěžit z noci maximum činí ze „superspáčů“ skutečně šťastné, úspěšné a zdravé lidi.

Richard Wiseman přednáší na University of Hertfordshire, zabývá se řadou témat, mezi něž patří štěstí, sebezdokonalování osobnosti, iluze a přesvědčování. Jeho práce byly publikovány v řadě špičkových vědeckých časopisů. Wisemanovy knihy byly přeloženy do více než třiceti jazyků. Patří mezi ně The Luck Factor; Quirkology; Paranormality; 59 vteřin a Rip It Up.
Richard Wiseman přednáší pro nejrůznější organizace po celém světě včetně britské Královské společnosti, Švýcarského ekonomického fóra a Googlu. Na jeho experimentech s masovou účastí participovaly více než dva miliony lidí. Působí jako kreativní konzultant TV seriálů Bořiči mýtů a Mentalista.

OBSAH


Úvod: Probuzení

1. lekce: Do hlubin noci

2. lekce: Jak být šťastný, zdravý, bohatý a moudrý

3. lekce: Tajemství superspánku

4. lekce: Náměsíčnost a noční děsy

5. lekce: Učení se ve spánku a zdřímnutí plné energie

6. lekce: Vítejte v říši snů

7. lekce: Snová terapie

8. lekce: Sladké sny

Závěr: Čas jít spát

Příloha: Donald a slon ve škole

Poznámky


MANIFEST NOČNÍ ŠKOLY

Deset technik, které vám umožní vytěžit z noci maximum.

Pokud se chcete při ulehnutí cítit ospalí…

Zbavte se modré: Zkuste dvě až tři hodiny před ulehnutím nosit brýle s jantarově žlutými čočkami, které blokují modré světlo, jež stimuluje mozek. Díky nim se budete cítit zvlášť ospalí.

Chcete-li rychle usnout…

Využijte pozitivních představ a principu paradoxu: Nejprve si představte, že se nacházíte ve velmi příjemné situaci. Rozviňte scénář co nejpodrobněji, ale vyhněte se čemukoliv příliš vzrušujícímu. Zkuste si naplánovat dovolenou snů nebo ten nejlepší večer ve společnosti. Pokud to nepomůže, zkuste zůstat bdělí. Sice to zní podivně, ale snaha přinutit se zůstat v bdělém stavu je jedním z nejlepších způsobů, jak usnout.

Pokud ležíte v posteli a starosti vám nedovolí usnout…

Seznam: Pokud vám leží v hlavě mnoho věcí, sepište si seznam všeho, co musíte druhý den udělat. Pokud se znepokojujete nad něčím konkrétním, i to si zapište a pokuste se umožnit myšlence, aby volně plynula myslí, nezaměřujte se na ni.

Probudíte-li se uprostřed noci…

Metoda puzzlí: Je možné, že zakoušíte naprosto normální jev, který se nazývá dělený spánek. Lidé v této situaci spí ve dvou dlouhých blocích, mezi nimiž je asi třicetiminutová pauza. Pokud však ležíte v bdělém stavu více než dvacet minut, tak vstaňte a pár minut se věnujte nějaké nestimulující činnosti, skládejte třeba puzzle.

Pokud se chcete ve spánku něco naučit…

Skutečné tajemství učení se ve spánku: Spánek konsoliduje vzpomínky v mysli, takže nezůstávejte kvůli biflování dlouho vzhůru. Studujte raději přes den, před usnutím si zopakujte klíčové body látky a pořádně se vyspěte.

Pokud chcete pomoci s překonáním pásmové nemoci…

Lety si rezervujte podle následujícího jednoduchého pravidla: „Na východ leť brzy. Na západ leť pozdě.“

Pokud chcete zvýšit výkonnost mozku přes den…

Neurošlofík: Pokud si na chvilku zdřímnete, budete bdělejší, tvořivější a produktivnější. Funguje to takto: při učení se nebo brainstormingu posloucháte hudbu a stejnou hudbu si pak pustíte i během zdřímnutí. Šlofík zlepšuje paměť a tvořivost asi o 60 %.

Pokud se vám vrací noční můra nebo zlý sen…

Terapie nácvikem obrazotvornosti: Věnujte přes den něco času popisu noční můry, vymyslete pro ni jiný konec a pak si tento nový a zlepšený konec představujte. Studie ukazují, že tato prostá technika zbaví lidi nočních můr v 90 % případů.

Chcete-li lépe porozumět svým starostem a obavám…

Snová práce: Do detailu popište pozoruhodný sen a zamyslete se nad tím, jakým způsobem souvisí s vaším životem. Na základě toho se pak rozhodněte, co je potřeba změnit. Výzkum ukazuje, že až 80 % lidí shledává, že takto lépe porozumí svým problémům.

Pokud chcete dosáhnout nějakého cíle…

Síla předspánkové sugesce: Těsně předtím, než usnete, si řekněte, že chcete snít právě o tom, čeho je zapotřebí, abyste dosáhli svého cíle. Chcete-li například chodit častěji do posilovny, představte si, že si nazouváte sportovní boty a vyrážíte z domu. Při usínání si řekněte, že si přejete, aby se tyto obrazy objevily ve vašich snech.


logo

O důvěře ve vlastní osud

Autor: Verena Kastová (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Ďábel se třemi zlatými vlasy.

Rok vydání: 2012
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 80 stran

ISBN: 978-80-87171-30-1

Koupit knihu na portále Kosmas

Je neuvěřitelné, kolik moudrosti generací je uloženo v pohádkách a jak hluboce se nás stále jejich symbolická skutečnost dotýká. Zasvěcený psychologický komentář autorky může v této knize oslovit každého, kdo se četbou vydává také na cestu sebepoznání.
Jako mnoho pohádek i ta o Štístkovi a třech ďáblových vlasech začíná hrdinovým narozením. Otázky osudu a vrozených předpokladů na jedné straně, a svobodné vůle a odpovědnosti jedince na straně druhé se spojují v tématu naplňování vnitřního určení, jak je vyjadřuje úsloví: Staň se, kým jsi.
Kolik štěstí a kolik úsilí, kolik sebedůvěry, odvahy a také kolik pokory je zapotřebí k tomu, abychom se svému vnitřnímu určení přiblížili? Jak se vztahujeme k úkolům a úskalím, které nám život „bez našeho přičinění“ staví do cesty? Co vše musíme podstoupit, abychom poznávali i skryté stránky sebe sama a dokázali pak svým životem odpovídat na otázky, které nám klade naše okolí? Jak rozvíjíme své předpoklady? A jaké hodnoty umožňují nakonec člověku život smysluplně prožít? O tom všem – a o mnohém dalším – se píše v této knížce.

Verena Kastová (1943), světově známá jungovská psychoanalytička a profesorka psychologie na curyšské univerzitě, působí mimo jiné na Institutu C. G. Junga v Küsnachtu.
Od roku 1995 byla prezidentkou Mezinárodní asociace pro analytickou psychologii, je dlouholetou předsedkyní Mezinárodní společnosti pro hlubinnou psychologii, významně a mnohostranně pomohla rozvíjet jungovskou psychoterapii i u nás.
Vedle nesčetných odborných pojednání napsala Verena Kastová několik desítek knih pro širší čtenářskou veřejnost, některé z nich se staly bestsellery – i naši čtenáři její práce znají z úspěšných českých překladů.
Díky svým vytříbeným pedagogickým schopnostem a smyslu pro symbolický život přibližuje autorka širokému okruhu zájemců poutavě a srozumitelně bohatství i problémy lidské duše na stále živých příkladech.

logo
opicak_sun

Opičák Sun

Autor: Frédérick Tristan (všechny knihy tohoto autora)

Vazba: brož.
Rozměry: 125 x 190 mm
Počet stran: 536 stran

ISBN: 978-80-903715-7-6

Koupit knihu na portále Kosmas

Příběh opičáka Suna je úhelným bodem taoismu, buddhismu a zenu. Zároveň přísně sleduje schéma individuace v klasickém smyslu Jungovy analytické psychologie. První část příběhu je dobýváním světa a druhá část ovládnutím sebe. Teprve když oba jsou dovršeny, dospíváme k moudrosti a jsme schopni ji předat světu.
Román vycházející z čínské legendy o Sunovi, králi opic, který dobyl nebe i peklo a posléze donesl buddhistické svitky z Indie do Číny. První evropská verze této legendy.

logo

Osobní náboženství

Autor: Thomas Moore (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Průvodce na cestě rozvoje osobní spirituality v sekulárním světě

Rok vydání: 2014
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 326 stran

ISBN: 978-80 87171-42-4

Koupit knihu na portále Kosmas

Známý americký spisovatel, pro jehož dílo, výrazně ovlivněné myšlenkami J. Hillmana a C. G. Junga, je typické prolínání psychoterapie s ekologickými, spirituálními a náboženskými tématy, se ve své nové knize zabývá možnostmi a podmínkami osobnostního rozvoje v moderním světě a lidem, které již neuspokojují tradiční náboženské formy a přitom odmítají výhradně materialistický, racionální životní styl, nabízí rady a pomůcky pro tvorbu individuálního „náboženského stylu“, osobního náboženství umožňujícího v sekularizovaném světě žít plnohodnotný, smysluplný a reflektovaný život.

logo
pes_a_lidska_duse

Pes a lidská duše

Autor: Eleanora M. Woloy (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Studie o povaze vztahů mezi člověkem a psem a o významu symbolických obrazů psa v mýtech, snech a představách

Vazba: brož.
Rozměry: 125 x 200 mm
Počet stran: 96 stran

ISBN: 80-85880-42-3

Bohužel vyprodáno.

logo

Pivovar v Olešnici

Autor: Filip Vrána (všechny knihy tohoto autora)

Rok vydání: 2010
Vazba: brožovaná
Rozměry: 130 x 210 mm
Počet stran: 32 stran

ISBN: 978-80-87171-15-8

Recenze knihy
Recenze knihy

Koupit knihu na portále Kosmas

Publikace Pivovar v Olešnici na 32 stranách popisuje historický vývoj měšťanského pivovarnictví v Olešnici na Blanensku. Popsána jsou nejen historická práva, která městečko obdrželo od Pernštejnů, ale i další historický vývoj. Autor se zaměřuje především na 19. století, které v historii pivovarnictví znamená klíčový předěl. Roku 1869 přestala platit středověká práva zajišťující jednotlivým provozům monopol distribuce piva v určitém regionu. Tato změna vedla postupně i ke konci vaření piva v Olešnici. Autor však po roce 1882 sleduje i další vývoj osudu bývalých pivovarských budov, které stály v Olešnici na náměstí hned vedle kostela. Konec jejich existence přinesla až doba po roce 1989. Pivovarnická tradice je dnes v Olešnici stále živá díky někdejší lednici, která slouží jako muzeum strašidel.

Filip Vrána
nar. 8.5.1976
Absolvent oboru historie na FF MU
v Brně. Dále působil jako novinář
v deníku Rovnost a na tiskovém odboru ÚOHS. Dějinami pivovarnictví se dlouhodobě zabývá.
Publikuje zejména na odborném serveru www.pivovary.info, dále v časopise Kvasný průmysl, Moravské hospodářství, Parlament-Vláda-Samospráva a jinde. Pivovar v Olešnici je autorovou prvotinou, následovat bude ve stejné edici publikace o pivovarech v Novém Městě na Moravě.

logo

Pivovary v Novém Městě na Moravě

Autor: Filip Vrána (všechny knihy tohoto autora)

Rok vydání: 2010
Vazba: brožovaná
Rozměry: 130 x 210 mm
Počet stran: 32 stran

ISBN: 978-80-87171-17-2

Recenze knihy

Koupit knihu na portále Kosmas

Publikace Pivovary v Novém Městě na Moravě popisuje historický vývoj pivovarnictví v tomto městě na Vysočině. Osudy sladovnické profese jsou zde specifické tím, že se tu prolínají historická měšťanská práva se zásahy šlechty, která v 17. století začala provozovat vlastní pivovar. Oba dva provozy přestaly fungovat na přelomu 19. a 20. století, kdy nedokázaly obstát v konkurenci nově vznikajících průmyslových podniků.

logo
Posvátná prostitutka

Posvátná prostitutka

Autor: Nancy Qualls-Corbettová (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Věčný aspekt ženství

Vazba: brož.
Rozměry: 125 x 200 mm
Počet stran: 192 stran

ISBN: 80-85880-31-8

Bohužel vyprodáno.

logo

Potence

Autor: Eugene Monick (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Mužská agrese jako cesta k duši

Rok vydání: 2010
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 128 stran

ISBN: 978-80-87171-13-4

Koupit knihu na portále Kosmas

Kniha E. Monicka Potence je vyvrcholením jeho čtyřicet let trvající snahy objevit psychologickou podstatu mužství a porozumět silám působícím v pozadí vztahů mezi muži a ženami.
Eugene Monick v úvodu ke knize píše: „Zhroucení nebo blížící se zhroucení patriarchátu, tedy dominantního společenského postavení mužů jako něčeho předpokládaného a kulturně daného, je před branami, ne-li již uvnitř. Pocit nadřazenosti a oprávněnosti, který byl výsledkem prosté skutečnosti, že se někdo narodil jako muž, patří minulosti. Muži to cítí a pozice jejich já je zpochybněna. Když muži přijdou o svá domněle nezpochybnitelná patriarchální práva, může to v nich vyvolat nejistotu, hněv a přivést je až k patologickému násilí. Reagují často tak, jako kdyby jim hrozila kastrace, jako kdyby je někdo připravil o práva a výsady prvorozeného, ponižoval je a zbavil sebeúcty. Jsou pochopitelně bezradní. Jak mohou vůbec žít bez toho, aby rozhodovali o druhých a ovládali je?“
Potence se touto otázkou zabývá a nabízí přesvědčivé alternativy k patriarchátu a patriarchálním postojům.

Eugene Monick, M.Div., Ph.D., je analytický psycholog, absolvent Institutu C. G. Junga v Curychu a episkopální kněz. Praxi provozuje ve Scrantonu v Pensylvánii. Je autorem knihy Falos. Posvátný obraz mužství (Brno, Nakladatelství Tomáše Janečka, 2004).

logo
Používání snů v párovém poradenství a te

Používání snů v párovém poradenství a terapii

Autor: Renée Nellová (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Jungiánský přístup

Rok vydání: 2009
Vazba: Brož.
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 144 stran

ISBN: 978-80-87171-08-0

Koupit knihu na portále Kosmas

Smysl každé terapie a také párového poradenství tkví v tom, že pomáhají lidem vést dialog se sebou samým. Takový dialog představuje způsob, jak nastoupit na cestu individuace. Jedním z hlavních úkolů individuačního procesu je usmíření protikladů v psýché, především pak rozporu mezi vědomím a nevědomím. Sny vytvářejí most mezi těmito dvěma světy.
Manželští a rodinní poradci často v této oblasti nemají valné zkušenosti, neboť výklad snů nebyl součástí jejich výcviku. Renée Nellová na různých příkladech z praxe dokládá, jak lze při párovém poradenství používat sny pro stanovení diagnózy a prognózy, jak se ve snech projevuje reakce nevědomí na terapii, jak se v nich zrcadlí přenos a protipřenos a jakým způsobem sny naznačují další vývoj partnerského vztahu po ukončení terapie.

O autorce:
Renée Nellová, Ph. D. (1910–1994), jungiánská psychoterapeutka a spisovatelka; v Litchfieldu v Connecticutu založila a řídila léčebnu pro duševně nemocné Country Place.

logo

Příběhy duše - komplet

Autor: Murray Stein (všechny knihy tohoto autora)
Lionel Corbett (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Moderní jungiánský výklad pohádek

Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm

Bohužel vyprodáno.

Autoři, praktikující psychoterapeuti a lékaři, se s láskyplnou starostlivostí o lidskou duši pokusili každý prostřednictvím své oblíbené pohádky přispět k alespoň částečnému odhalení podstaty psýché, které by v praxi mohlo pomoci zvýšit kvalitu života a pochopit problematické stránky lidské osobnosti.

logo
pribehy_duse_I

Příběhy duše I

Autor: Murray Stein (všechny knihy tohoto autora)
Lionel Corbett (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Moderní jungiánský výklad pohádek

Vazba: brož.
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 178 stran

ISBN: 978-80-903715-1-4

Bohužel vyprodáno.

Autoři, psychologové, psychoterapeuti a lékaři, se s láskyplnou starostlivostí o lidskou duši pokusili prostřednictvím výkladu své oblíbené pohádky přispět k alespoň částečnému odhalení podstaty psýché, které by v praxi mohlo pomoci zvýšit kvalitu života a pochopit problematické stránky lidské osobnosti.

Obsah prvního dílu tvoří následující příspěvky a interpretace pohádek:

Jole Cappiello McCurdy: Strukturální a archetypická analýza pohádek

Julia Jewett: Kožešinka (Pohádka o otcovské dominanci, psychologickém incestu a ženském vývoji)

Irene Gad: Kráska a zvíře a Kouzelná ovečka (Páry v pohádkách: setkání otcovy dcery s matčiným synem)

Anne Baring: Popelka (Klasická archetypová interpretace a amplifikace)

Lena B. Ross: Kupido a Psýché (Zrod nového vědomí)

Robert Bly: Čertův umouněný bratr (Mužská naivita a ztráta království)

Lionel Corbett a Cathy Rives: O rybáři a jeho ženě (Anima a narcistická osobnost)

Kathrin Asper: Fitcherův pták (Negativní animus a stín u osob s narcistickými poruchami)

Ladson Hinton: Husopaska (Puella a transformace)

Lucille Klein: Husopaska (Obrazy individuace)

logo
pribehy_duse_II

Příběhy duše II

Autor: Murray Stein (všechny knihy tohoto autora)
Lionel Corbett (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Moderní jungiánský výklad pohádek

Vazba: brož.
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 196 stran

ISBN: 978-80-903715-2-1

Bohužel vyprodáno.

Druhý svazek jedinečného třídílného souboru výkladů pohádek, jejichž sjednocujícím prvkem je analytická psychologie, soubor teorií a praktických znalostí vycházejících a opírajících se o dílo C. G. Junga.

Obsah druhého dílu:

Frances M. Parks: Malenka (Obraz femininní celosti)

Caroline Stevens: Stařena v lese (Stařeny ve snech a pohádkových příbězích)

Claire Douglas: Oisínova matka (Temné mužství, fyzické a duševní zneužívání)

T. J. Kapacinskas a Judith A. Robert: Locika (Neplodnost a hojnost, diferenciace a sjednocení)

Marilyn L. Matthews: Sněhová královna (Klasická archetypová interpretace a amplifikace)

Ronald T. Curran: Sněhurka, Popelka a Drákula (Problémy spojené s utvářením sexuální identity a separací od parentálních komplexů)

Lee Zahner Roloff: Bělinka a Růženka (Smířlivé protiklady)

Alfred Collins: Šunahšepa a Akanandun (Pojídání syna a iniciace indického otce ve středním věku)

David L. Hart: Živá voda (Příběh o léčivé moci a proměně vědomí)

Geneviève Geer: Bílý had (Pohádka o sloužícím animovi)

logo
Pribehy_duse_III

Příběhy duše III

Autor: Murray Stein (všechny knihy tohoto autora)
Lionel Corbett (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Moderní jungiánský výklad pohádek

Rok vydání: 2008
Vazba: brož.
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 148 stran

ISBN: 978-80-903715-9-0

Koupit knihu na portále Kosmas

Závěrečný svazek jedinečného třídílného souboru výkladů pohádek, jejichž sjednocujícím prvkem je analytická psychologie, soubor teorií a praktických znalostí vycházejících a opírajících se o dílo C. G. Junga.

Obsah třetího dílu:

Murray Stein: Bílý had (Hrdinova psychologická pouť)

Lionel Corbett: Moudrá Apoléna (Příběh o psychotické fragmentaci)

Daniel A. Lindley: Bezručka (Osvobozující působení příběhu)

Nancy Dougherty: Sněhurka (Touha, smrt a proměna)

Joel Ryce Menuhin: O caru, jeho synovi a cařici labuti (Muži v rukou žen)

Jacqueline J. West: Popelka (Vynoření z popela: hraniční porucha osobnosti)

Kenneth W. James: Pinocchio (Homoerotický příběh o mužské iniciaci)

logo

Psýché a smrt

Autor: Edgar Herzog (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Démoni smrti ve folkloru, mýtech a snech

Rok vydání: 2012
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 246 stran

ISBN: 978-80-87171-27-1

Recenze knihy

Koupit knihu na portále Kosmas

Edgar Herzog v této bezesporu unikátní publikaci zevrubně zkoumá vývoj lidských postojů ke smrti, a to jak postojů kolektivních, tak individuálních.
V první, mytologicko-etnologické části knihy se zaměřuje na kolektivní reakce na smrt, snaží se objasnit způsob, jakým v minulosti reagovalo lidstvo jako celek na setkání s obrazem smrti. Za tím účelem interpretuje řadu mýtů, rituálů a pozdějších lidových zvyklostí pocházejících prakticky z celého světa. Výsledkem této práce je nástin mytologického procesu, v jehož průběhu se obraz smrti vyvíjí od hrůzných archaických podob až do velmi diferencované podoby démona smrti v lidské podobě. Postupný vývoj a proměny obrazu smrti jsou výsledkem změn probíhajících v hlubinách lidské duše, projevem jejího religiózního zrání a růstu.
Ve druhé části knihy dokládá, že moderní lidé tento mytologický proces mnohdy prožívají ve svých snech. Díky snům, které jednotlivá stadia procesu přibližují vědomí, se může původně kolektivní vývoj stát individuální zkušeností. Lidé by měli usilovat o dosažení vědomého, individuálního a zodpovědného postoje ke smrti, neboť neschopnost postavit se smrti „tváří v tvář“ bývá častým zdrojem neurotického onemocnění.
Smrt není negací a popřením života, je jeho neoddělitelnou součástí a podmínkou a je také možností individuální proměny do života nového. To je hlavní poselství Herzogovy knihy.

Psýché a smrt mi při psaní knihy Sny a podsvětí posloužila jako jedinečný zdroj informací. Neznám žádnou sbírku mytického materiálu vztaženého k moderním snům, kterou by bylo možné s Herzogovou knihou srovnávat.“
James Hillman

OBSAH


PŘEDMLUVA C. I. SEBRELLA
ÚVOD

První část

1/ HRŮZA ZE SMRTI
2/ ZABÍJENÍ
3/ SKRÝVAJÍCÍ BOHYNĚ
4/ DÉMON SMRTI JAKO PES A VLK
5/ DÉMON SMRTI JAKO HAD A PTÁK
6/ DÉMON SMRTI JAKO KŮŇ
7/ DÉMON SMRTI V LIDSKÉ PODOBĚ
8/ POTRAVA STÍNŮ A SPOJENÍ S PŘEDKY
9/ DÉMON SMRTI JAKO OSUD
10/ SMRT V PODOBĚ MATKY
11/ FRAU HOLLE A PERCHTA – NÁVRAT DÉMONA SMRTI

Druhá část

12/ SNY O POTLAČENÍ SMRTI, ÚTĚKU A POČÁTEČNÍM PŘIJETÍ
13/ SNY O ZABÍJENÍ
14/ SNY O ARCHAICKÝCH PODOBÁCH DÉMONA SMRTI
15/ SNY O ŘÍŠI MRTVÝCH, SMRTI, PLOZENÍ A ZNOVUZROZENÍ
16/ SNY O SMRTI JAKO VYJÁDŘENÍ VÝVOJE

Poznámky
Bibliografie

PŘEDMLUVA C. I. SEBRELLA

Gary V. Hartman překládal knihu Alfreda Zieglera „Archetypal Medicine“ dva roky zejména proto, že při překladu a ediční úpravě tak působivého psychologického textu cítil, jak na něj Zieglerův text působí. Hartmana hluboce deprimovalo zjištění, že text nelze překládat bez toho, aby jím člověk nebyl ovlivněn. V roce 1982 napsal: „Když jsem se při zpracovávání textu prokousával jednotlivými formulacemi, slovo za slovem, postupně jsem začal trpět vzrůstajícím vyčerpáním a stále znatelnější ochablostí, jako kdyby soustředěné zaměření na nemoc a smrt na mne mělo vysilující účinek. Občas jsem v překladu zcela ustal a nebyl jsem schopen se rukopisem zabývat třeba i několik měsíců. Dospěl jsem ke zjištění, že Alfred Ziegler docílil něčeho dosti neobvyklého: nejenže psal o archetypové medicíně, ale on takovou medicínu rovněž praktikoval.“
Hartmanova zkušenost s překladem Zieglerovy knihy se opakovala i mně, když jsem se ponořil do práce s tímto materiálem. Když jsem se soustředil na úpravy knihy „Psýché a smrt“, pocítil jsem Hartmanem zmiňovanou tíživou ochablost a leckdy mi v podstatě nezbývalo nic jiného než rukopis odložit. Často se mne zmocnil pocit, že Edgar Herzog v nějaké větě či pronikavém závěru poukazuje přímo na mne, a také jsem se často s tématem smrti setkával, i když jsem se zrovna věnoval jen záležitostem běžného pracovního dne.
Herzogovou knihou, která obsahuje postřehy o lidské zkušenosti se smrtí a vztahování se k ní, jsem se zabýval, i když jsem na ní zrovna nepracoval ve své pracovně. V době přípravy jejího vydání jsem se dozvěděl, že jedna žena z naší rodiny, která bojovala s rakovinou, této nemoci podlehla. Během smutečního obřadu se příbuzní rozhovořili o jejích posledních dnech a o klidu, který ji zaplavil, poté co se jí zdál sen, v němž se setkala s tichou ženou v bílém svetru. Někteří z nich se dohadovali, že spatřila anděla, ale já jsem si vzpomněl na Herzogova slova. Tato bíle oděná žena nemohla být nikým jiným nežli Smrtí, Frau Holle, která bývá často zahalená v bílém.
Tato publikace, zejména její druhá část, v níž Herzog uvádí případové studie svých pacientů a jejich sny, nabízí modernímu čtenáři mnoho psychologických vhledů do samé podstaty tématu knihy. Autorovy interpretace snových zvířat a obrazů smrti, které se často objevovaly ve snech jeho pacientů, jsou natolik univerzální, že čtenáři budou schopni snadno rozeznat archetypické prvky ve svých vlastních snech. Některé Herzogovy úvahy však mohou ve čtenářích vyvolávat pocity marnosti.
Tato kniha byla poprvé vydána péčí Institutu C. G. Junga v Curychu v padesátých letech 20. století pod názvem „Psyche und Tod“. Společenské povědomí té doby, ovlivněné prvními feministkami, zformovalo generaci mladých žen, které činily vědomá rozhodnutí nepřijímat tradiční rodinné role. Dnešní ženy – a v této souvislosti musím pamatovat i na muže – mají jiné představy o zralosti a rodinných rolích než měly ženy v minulosti a také se zásadním způsobem změnila povaha vztahů mezi muži a ženami. Mnohé ženy se svým případným mateřstvím vyčkávají – anebo se rozhodnou, že zůstanou bezdětnými – ve prospěch své kariéry, cestování nebo zkrátka kvůli zajištění vlastní nezávislosti v osobním životě. Ve své době Herzog nahlížel na ženino odmítnutí mateřství jako na popření „osudu“ předurčeného ženám. Dnešní ženy ovšem něco takového považují za nesmysl. Mnohé z nich jsou nepochybně neochotné, nikoli neschopné naplnit to, co Herzog kdysi chápal jako tradiční „úděl“ ženy. Z tohoto pohledu se některé z Herzogových závěrů nyní jeví jako velice vzdálené.
Zkoumat ovšem práci napsanou před půlstoletím skrze moderní optiku feminismu je do jisté míry nepatřičné. Herzogovy prozíravé a často podivuhodně přesné závěry rozhodně nejsou zbavovány platnosti současnou společenskou či politickou situací. Role ženy ve společnosti se sice od doby, kdy Herzog tuto vzácnou sbírku mýtů a příběhů zpracoval, mohla změnit, ale jeden základní rys našeho života se nezměnil. My všichni, ať jsme jakékoli rasy, pohlaví, národnosti a bez ohledu na to, do jaké míry jsme k tomu „způsobilí“, musíme čelit smrti.
Herzog, který ve svém úvodu ke knize podotýká, že při své práci vycházel z idejí C. G. Junga, se rozhodl s pomocí hlubinně psychologické metody vyhledat antropologické a etnologické důkazy existence nevědomí. Uvádí, že i když zkoumá empirické údaje, Jungova osobnost – třebaže to explicitně nezmiňuje – prostupuje celou prací. Když se Herzog podrobně zabývá mýty a starobylými rituály, v nichž se objevuje démon smrti, dochází k závěru, že interpretace našich nočních střetnutí s ním často pomáhá pochopit naši hrůzu ze smrti stejně jako vlastní neurózu. Herzog vysvětluje, že spojení s kolektivními mýty a náboženskými symboly činí individuální snové obrazy smysluplnými.
S uplatněním tohoto přístupu k mýtům a ke snům nám Herzog zprostředkovává bezprecedentní náhled na smrt a na démony smrti a také na roli, jakou tito démoni hrají v lidském životě. Interpretace snových obrazů – vynášení příšer na povrch – však směřuje k jejich zahubení. Na plném světle takříkajíc ochabují a ztrácejí svoji moc. Když ovšem sníme, pobýváme v podsvětí, kde se setkáváme s příšerami, se stíny, a dokonce i s mrtvými, a tehdy se také nacházíme v privilegovaném stavu, kdy můžeme slyšet to, co nám chtějí sdělit. Oprostíme-li se od osobních interpretací – „Had z mého snu je můj mateřský komplex“ – vstoupíme při četbě Herzogovy knihy přímo do Hádovy říše. V tomto smyslu nám jeho dílo může sloužit jako konverzační příručka pro cestovatele.
Kniha nabízí neobvyklý přístup k obrazům vtištěným v lidské psýché. Zatímco analytici jsou trénovaní v prohrabávání materiálu usazeného ve snech, aby se dostali k obrazům, s nimiž mohou pracovat, nemají podle Herzoga snící osoby o snových obrazech ve svých snech mnohdy nejmenší ponětí. A přitom nezralý nebo „primitivní“ vztah ke smrti – když ponecháváme své mrtvé nepohřbené – může být prvotní příčinou neurózy. Pokud se nechceme konfrontovat s tím, co v nás vzbuzuje hrůzu, utíkáme před tím. Herzog říká, že vědomí vlastní smrtelnosti ani představa naší smrti v nás hrůzu nevyvolá, ta se objeví v okamžiku, kdy si uvědomíme, že nás smrt má ve své moci a není před ní úniku.logo

Psychologie životní cesty spjatá se zemí a jejími rytmy

Autor: Arnold Mindell (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Uvědomění si cesty. Učení dona Juana, Richarda Feynmana a Lao-c´

Rok vydání: 2009
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 280 stran

ISBN: 978-80-87171-11-0

Koupit knihu na portále Kosmas

Arnold Mindell koncipoval svou novou knihu jako duchovního průvodce životní cestou, která je úzce – tak jako její psychologie – spjata se zemí, s jejími směry, rytmy a se silami, jež ze země pramení. Vysvětluje, jak důležité je uvědomění, vnímající uvědomění, které je zdrojem vědomí a v určitém smyslu původcem veškeré reality, vesmíru jako celku. S tím úzce souvisí Mindellův koncept uvědomění si cesty, lidské schopnosti vnímat směry, síly a rytmy země a jemné signály snového těla, schopnosti uvědomit si tyto vlivy a správným způsobem na ně v běžném životě reagovat změnou vnitřní či vnější orientace - zaměření a směřování. Ve své knize představuje nové metody nalézání nejschůdnějších způsobů překonání překážek na cestě životem, ke zmírnění vnitřního neklidu, k odstranění problémů v mezilidských vztazích, a to i na úrovni velkých lidských společenství a na úrovni světa. Používá k tomu poznatky kvantové fyziky, poznatky získané ze studia mytologie a náboženství a šamanské praktiky.
Arnold Mindell, fyzik a neortodoxní jungiánský psycholog, dlouhodobě prohlubuje odkaz C. G. Junga a spojuje poznatky tradiční psychologie s poznatky různých jiných vědních oborů a s tradiční moudrostí, přičemž zpřístupňuje vědecké myšlenky široké čtenářské obci. Teorii a prožitková cvičení představuje jednoduchým a inspirujícím způsobem. Využívá při tom bohatý ilustrační materiál.


Arnold Mindell, Ph.D., vystudoval fyziku na MIT a následně absolvoval Institut C. G. Junga v Curychu. Je tvůrcem procesově orientované psychologie, která vychází z principů analytické psychologie C. G. Junga, a při řešení individuálních i kolektivních konfliktních a krizových situací inovativním způsobem spojuje práci se sny a práci s tělem, jungiánskou psychoterapii, šamanské techniky a kvantovou fyziku. Na mezinárodní úrovni působí jako oblíbený školitel, organizační poradce a skupinový facilitátor. Arnold Mindell je autorem řady knih vycházejících v mnoha zemích světa. Soukromou praxi provozuje v Portlandu v Oregonu.

logo

Psychopatův průvodce na cestě k úspěchu

Autor: Andy McNab, Kevin Dutton (všechny knihy tohoto autora)

Rok vydání: 2015
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 428 stran

ISBN: 978-80-87171-44-8

Koupit knihu na portále Kosmas

Sedm jednoduchých psychopatických zásad, které dovedou k úspěchu i vás!

Profesor Kevin Dutton se na Oxfordské univerzitě zabývá psychopaty už léta. S příslušníkem speciálních jednotek SAS Andy McNabem, britským novodobým hrdinou, se setkal právě při jednom svém výzkumném projektu. Fakt, že psychologické testy McNaba jednoznačně zařadily mezi psychopaty, ho nepřekvapil – zarazilo ho však, že Andy McNab je psychopatem hodným. Na rozdíl od zlých psychopatů totiž využívá charakteristické psychopatické povahové rysy, jako jsou bezohlednost či nebojácnost, k tomu, aby v nejrůznějších situacích dostal jak ze sebe, tak z ostatních to nejlepší.
Spojení Duttonových znalostí a McNabových divokých a neuvěřitelných zkušeností vyústilo v poznatek, že hodný psychopat přemýšlí jinak než většina z nás, a že kdybychom i my jednali více sebevědomě, lépe využívali svůj šarm a soustředěně žili přítomným okamžikem, byli bychom v pracovním i osobním životě bezpochyby mnohem úspěšnější. Tato kniha vás zajímavou a zábavnou formou naučí, jak toho dosáhnout.

Dr. Kevin Dutton je experimentální psycholog a spisovatel. Výzkumný pracovník Katedry experimentální psychologie na Oxfordské univerzitě je autorem úspěšné knihy Moudrost psychopatů. Praktická lekce od svatých, špionů a sériových vrahů (Emitos, 2013).

Andy McNab je bývalý příslušník SAS, dnes konzultant a spisovatel. Proslavil se jako velitel hlídky vysazené během první války v Zálivu hluboko v nepřátelském území. Svoje drastické zkušenosti popsal v knize Bravo Two Zero (česky vyšlo jako Konečná stanice Bagdád).

Předmluva k českému vydání

„I kdybyste přečetli všechno, co o nich bylo napsáno, nic z toho vás neochrání před zničujícím vlivem psychopatů. Každý, včetně expertů, může být zatažen do jejich sítí, zmaten a podveden. Dobrý psychopat umí zahrát na struny srdce komukoliv.“
Robert D. Hare


Před dávnými a dávnými dvěma sty padesáti miliony roků se na Zemi objevili dinosauři. Měli velké tělo, mrňavý mozek a v něm docela malý shluk neuronů, označovaný jako mozkové jádro. Protože se jádro podobalo mandli, začali mu dinosauři říkat „amygdala“, což je řecký název pro tento chutný plod. A na jejich památku se mu tak říká dodnes.
Amygdala uměla spustit dvě emoce: strach a vztek. Víc jich tehdy dinosauři ani nepotřebovali, protože se rozhodně nechtěli stát dinosauroidy, inteligentními tvory, co vytvoří kulturu a civilizaci, jak jim dneska podsouvají autoři sci-fi. Emoce strachu a vzteku jim plně stačily pro přežití.
Lidé se mýlí, když považují emoce za cosi efemérního, za jakési nepostihnutelné projevy duše. Emoce jsou prastaré řídící mechanismy probíhající v těle, a jak plyne z jejich názvu (e-motio) ženou, popouzejí a postrkují všechny své majitele k nějakému pohybu a jejich organismy pro ten příslušný pohyb také přiměřeně nastaví. V zásadě všichni živí tvorové instinktivně směřují od situací nelibých, nebezpečných či ohrožujících k situacím příjemnějším.
Amygdala proto uměla vydat i příslušné povely. Byly všehovšudy tři, ale dinosauři s nimi vydrželi dost dlouho. Zněly: Útoč! Prchej! nebo Ztuhni! Na tyto povely se totiž rozběhla již tehdy dost slušně rozpracovaná stresová reakce připravující těla dinosaurů na rvačku nebo úprk, případně na imitaci sochy. Dinosauři se úspěšně množili navzdory citové chudobě a navzdory skutečnosti, že sexuální akt nebyl úplně jednoduchý, jak předvedl v roce 1987 v pantomimické kreaci profesor Beverly Halstead se svou sekretářkou na kongresu paleontologické společnosti.
Přesto nakonec dinosauři vymřeli a na jejich místo nastoupili savci. Ti měli větší, chytřejší a sofistikovanější mozky a spektrum jejich emocí se příliš neliší od lidských, jak si všiml již Charles Darwin, když napsal: „Zvířata, stejně jako člověk, zjevně pociťují radost a bolest, štěstí i úzkost. Nikdo nedokáže dávat najevo radost tak jako mláďata zvířat, jako štěňata, koťata atd., když spolu vyvádějí jako naše děti… zvířata nejen milují, ale také touží po lásce.“ Pozitivističtí vědci tuto naprosto zřejmou skutečnost dlouho popírali a prohlašovali ji za nepřípustný antropomorfismus, bohudík se ale objevili heretici jako Antonio Damasio, Jaak Panksepp nebo Frans de Waal, kteří existenci emocí u zvířat potvrdili tvrdými vědeckými metodami. Nic na tom nemění skutečnost, že Panksepp svá krysí mláďata lechtal, aby je rozesmál.
Strach a hněv však u nich zůstávají zakotveny nejpevněji a nejinak je tomu u nás, tedy u druhu Homo sapiens („samec člověka se nazývá muž, samice žena, mládě člověka dítě“ praví Wikipedie), jehož první praprapředci se objevili před více než dvěma miliony let. Amygdalu nám však dinosauři odkázali nedotčenou, zachovalou, plně funkční a mocnou, přestože (nebo právě protože) slouží už tak dlouho. Rychlá cesta strachu je jaksepatří krátká, nezdržuje se cestou k mozkové kůře plné „malých šedých buněk“, na něž je pyšný Hercule Poirot, ale míří přímo do hypothalamu, kde spouští poplachovou fázi stresové reakce mobilizující organismus v plné dinosauří síle k úprku spíše než k boji.
Jak se chová organismus, který se dostal do obrátek? Především se napnou svaly. České slovo „napětí“ nádherně vystihuje jednotu duše a těla. Většina svalů zajišťujících náš pohyb je rozdělena mezi ohýbače (flexory) a natahovače (extenzory). Při velkém napětí se tyto skupiny začnou vzájemně přetahovat a výsledkem je všem známý, různě silný a nepříjemně prožívaný třes. Aby svaly mohly dobře pracovat, začne k nim srdce mocněji přečerpávat krev obohacenou potřebnými živinami, což se projeví zvýšeným tlakem a zrychleným tepem. Také kyslíku je zapotřebí a plíce se naplno rozdýchají. Pozůstatky srsti se snaží zježit a kůže se opotí. Pot strachu má zcela jiné složení než pot vzniklý námahou a jeho odér je silným výstražným signálem ostatním členům smečky, že je nablízku nebezpečí. Nemluvě o dalších reakcích; stačí vzpomenout, že pro stále ustrašeného člověka má čeština trefný výraz – poseroutka. Tohle vše se odehrává ve zlomku sekundy a psychovědci se dodnes hádají, zda si nebezpečí nejdříve uvědomíme a pak reagujeme, či zda – a to se jeví pravděpodobnější – nejdříve instinktivně reagujeme a teprve pak nám „dojde“, co se vlastně děje.
A teď si představme člověka, který tváří v tvář, či spíše v čumák, náhle se zjevivšímu medvědovi tyhle reakce nemá. To lze mnoha způsoby objektivně prokázat. Ne snad, že by neměl amygdalu, tu má docela pěknou a také všechna korová centra, která zprostředkovávají vědomí, má v pořádku. Jen spojení mezi nimi není v provozu, takže nejenže nepociťuje strach a nemobilizuje, ale také mnohem méně cítí bolest, a proto si jen těžko dovede představit náplň pojmu soucit. Takoví lidé mezi námi skutečně existují a není jich málo; je jich jedno procento. Jsou chladnokrevní (a chladnokrevné, abych genderově neurazil), roboticky přesní, vypočítaví, bezcitní, manipulativní a úspěšní. Někteří významní psychologové a další odborníci, kteří se jejich nervovou výbavou a jejich způsoby chování zabývají, navrhují pro ně vzkřísit zavržené označení „psychopati“ (na rozdíl od „sociopatů“, kteří jednají podobně, ale všechna mozková spojení mají funkční). Psychopati jsou sociální predátoři nebo také paraziti. A stejně jako všichni predátoři a paraziti hledají bohatá loviště. Najdete je všude, kde jde o moc, prestiž nebo o peníze.
Nejsilnější zbraní psychopatů není vůbec agrese, ale schopnost manipulace. „Ženskou musíte, dámy a pánové, ukecat. Ne povalit, panstvo. Povalit, dámy a pánové, to umí každý chasník a sexuální štvanec. Ale ukecat. A teď panstvo, pozor! Ukecat, ne aby vám byla po vůli, ale naopak, aby si na tu směšnou záležitost ani nevzpomněla. Aby jí, dámy a pánové, ani na mysli nevytanula. Tak!“ To je návod doktora Pracha z půvabné knížky Pavla Boška „Erotikhon“. Psychopati tohle v sexuální oblasti umějí perfektně, ale nezůstávají jen v ní. Prodají vám Karlštejn a vy jim ještě poděkujete.
Umět lidi přesvědčit o své pravdě, přimět je ke splnění požadavku, dostat je na svou stranu a bez násilí je získat ke spolupráci patřilo vždy k vytouženým schopnostem. Je o tom plno pohádek, kde třetím přáním hrdiny je „aby mi nikdo neuměl odříct“ a také plno anekdot. Zde jedna typická pro úspěšnou manipulaci: Tři válčící generálové si už navzájem pobili všechny vojáky, a tak se sešli v hostinci, aby se po dobrém dohodli, který z nich se dostane do učebnic jako vítěz. Tím se měl stát ten z nich, který přiměje psa sníst hořčici. První mu ji silou cpal do tlamy a zbývající dva volali: Nenene, to je násilí. Neúspěšný byl i druhý, který skryl hořčici do buřtu, a byl proto označen za podvodníka. Třetí namazal hořčicí psovi prdelku. Ta ho pálila a začal se proto olizovat. Vidíte, vidíte, volal generál, to dělá dobrovolně!
V roce 1936 se pohádková přání zahalila do sociologického hávu, když vyšla Carnegieho kniha „Jak získat přátele a působit na lidi“ (How to Win Friends and Influence People), která se stala okamžitě bestsellerem a dosáhla toho, že jen v její vlasti se jí prodalo patnáct milionů výtisků. Je to středně intenzivní návod k ne příliš drsným či arogantní manipulacím, k vědomému zkrocení dinosauřího mozku. Posuďte sami pár prvních doporučení: „Nekritizuj, neodsuzuj, nestěžuj si; Projevuj upřímný zájem o druhé; Zajímej se o druhé lidi; Usmívej se; Pamatuj si, že jméno představuje pro každého ten nejvýznamnější a nejpříjemnější zvuk; Buď dobrým posluchačem; Povzbuzuj druhé, aby o sobě mluvili; Mluv o věcech, které druhé lidi zajímají; Udělej všechno pro to, aby se lidé kolem tebe cítili významní.“
Její úspěch podnítil epigony a knížek na toto téma se za krátkou dobu vyrojily stovky. Nemluvě o tisících časopiseckých a internetových článků. Zdálo by se, že každá nová publikace na toto téma je nošením dříví do lesa a mlácením prázdné slámy. Zatímco o mnoha příručkách to lze bez zaváhání říci, o knize, kterou otevíráte, rozhodně ne! Ta se vymyká jak formou, tak obsahem a vnáší na tohle kolbiště zcela nového ducha.
Nastartuje-li člověk svou životní dráhu jako nalezenec v igelitové tašce před porodnicí, má zajímavý osud jistý. Steven Mitchell, který se takto ocitl 29. 12. 1959 v Londýně, to může potvrdit. Kriminální puberta a armádní adolescence završená v časné dospělosti účastí v „nejometálovanější jednotce“ v Británii ho ve zralém věku přivedly až na dráhu úspěšného spisovatele thrillerů s pseudonymem Andy McNab. V této životní etapě se seznámil s oxfordským psychologem Kevinem Duttonem.
Ten – jako jiní sbírají motýly, ale také známky, mince, staré žehličky, prvotisky či sportovní triumfy – sbírá psychopaty. Má k tomu své důvody, jak prozrazuje jeho úspěšná kniha „Moudrost psychopatů“, která začíná strohou oznamovací větou: „Můj táta byl psychopat.“ Snad proto chová k této kategorii bližních vřelejší vztah než jejich neméně úspěšný lovec, kanadský psycholog Robert Hare.
Dutton razí pojem „dobrý psychopat“ a je přesvědčen, že psychopat nemusí být jen zlý a škodlivý, že ve šťastné konstelaci, má-li nastaveny negativní sociální vlastnosti do nízkého modu, takže se nedostanou ke slovu, nebo dokonce umí-li tohle zajistit, může být jak úspěšný, tak prospěšný. Prototypem je například Neil Armstrong, který díky tomu, že byl „mužem bez nervů“, úspěšně přistál na Měsíci, ale také špičkoví neurochirurgové a ledově klidní pyrotechnici, jimž se nezachvěje ruka, dobří záchranáři, moudří panovníci (těch je vskutku poskrovnu) a v minulosti třeba takoví, kteří se zapsali do historie jako světci.
Většina z této skupiny je někde na polovině cesty; někdy svůj zlý, asociální a prudký potenciál ukočírují, někdy ne. Ukázkovým příkladem je geniální básník Sergej Jesenin. Co soudil o svém egu, skvěle zaznamenal v básni „Dopis jedné ženě“, v níž skromně zmínil svůj rozměr: „Má drahá, jak jste mě to milovala?! Velikost vidíme až z dálky...“ Přesto však svou velikost potřeboval přizdobit ještě větším leskem a bohužel to realizoval přes svá manželství s nositelkami slavných jmen, Isadorou Duncanovou a Sofií Tolstou, vnučkou Lva Nikolajeviče, a je známo, že také (jen pro větší slávu) pošilhával po Šaljapinově dceři.
Na druhé straně, když ho i s přáteli zatkli rudoarmějci, neztratil hlavu. Jeho druh Marijengof to popsal takto: „V jednu hodinu v noci nás na dvou nákladních automobilech a pod eskortou šedesáti strážných odvážejí do věznice na Lubjance. Jesenin prakticky nepřipustil odmluvy, vybavil sebe, mne i našeho „Začjesůl“ polštáři Zoji Petrovny, pokrývkami, hroudami sýrů, husami, slepicemi, uzenými vepřovými žebírky a telecími nožičkami. Ve „vyšetřovačce“ projevil stejnou praktičnost a organizační schopnosti. Pryčny vystlané sametovými přikrývkami vypadají docela útulně…“
McNabova doporučení, jak si podobným způsobem zajistit lepší život, se v textu organicky a nenápadně prolínají s Duttonovými psychologickými a sociologickými vysvětleními, která odhalují jak obecné vlastnosti lidské psychiky, tak cesty, kudy jich využít. Že nejde o moudra ze IV. cenové skupiny, dokládá seznam oblíbených restaurací z Duttonovy osobní stránky, míst, kde můžete věhlasného oxfordského profesora potkat, eventuálně tam i povečeřet ve společnosti jeho kamaráda McNaba. Kdybyste tam chtěli zajet, tak to jsou: La Truffiere (Paříž); Tantris (Mnichov); Kittichai (New York); Quay Restaurant (Sydney); Scarista House (Harrisův ostrov); First Floor (Londýn). Prý se tam dobře jí i pije a obsluha je také ucházející…
Dobří kantoři se vyznačují tím, že jsou přesvědčiví (a to psychopati jsou, dokonce se mluví o jejich charismatu), že umějí své pravdy podat jednoduše, aby pronikly snadno do mozku posluchače, že udrží vaši pozornost a současně ji umí na zlomek sekundy odklonit tak, abyste snáze spolkli to, co vám předkládají, a že vás zcela nenápadně donutí, abyste si z jejich lekce odnesli to podstatné. Oba autoři tyhle požadavky splňují na výtečnou s pochvalou.
Držíte v ruce kvalitní učebnici, kombinaci různorodé a bouřlivé zkušenosti McNaba a Duttonovy vědecké erudice a jeho analytických schopností. Tahle mixtura vám umožní nahlédnout na způsob, jak dobrý psychopat myslí a díky tomu i jedná, a současně uvážit, nakolik by vám jeho odlišný přístup mohl být užitečný. To, co nám brání dosahovat životních cílů, jsou velmi často neurotické zábrany, které způsobují, že si nevěříme, že se potíme, třeseme, že se v některých situacích chováme jako poseroutkové. Jejich překonání není lehké ani jednoduché, protože je máme vtisknuté jako závazná pravidla od dětství. Na druhé straně naše schopnost učit se nekončí s opuštěním školních škamen.
Předložený návod obou autorů, jak vypěstovat a využít kvality, jakými jsou osobní šarm, odvaha, chladnokrevnost (i pod tlakem) a sebedůvěra, není zdaleka tak náročný, aby nestál za zkoušku. Jsem si zcela jist, že tento „manifest dobrých psychopatů“ pomůže mnoha lidem, jejichž prokletím je jenom to, že si netroufají stát se sami sebou.

8. listopadu 2014 Radkin Honzáklogo

Psychoterapeutické dovednosti

Autor: Renate Sannwald, Michael Schulte-Markwort, Franz Resch (ed.) (všechny knihy tohoto autora)

Rok vydání: 2015
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 176 stran

ISBN: 978-80-87171-45-5

Koupit knihu na portále Kosmas

Všichni psychoterapeuti by měli disponovat určitými základními schopnostmi nezbytnými pro zdárné vykonávání jejich každodenní práce: měli by umět naslouchat klientům, rozumět a adekvátně interpretovat, zachovávat zdrženlivý postoj, ustavovat pracovní spojenectví, zacházet s psychofarmaky a ukončovat terapii. Tyto dovednosti je třeba celoživotně cvičit a rozvíjet. Soubor statí několika významných zástupců psychiatrie a psychoterapie dětí a mládeže lze chápat jako příležitost k diskusi na tato zásadní témata terapeutické profesionality.

Michael Schulte-Markwort se zabývá nasloucháním a díváním se v psychoterapeutickém kontextu. Eginhard Koch nahlíží jednotlivé fasety porozumění v psychoterapii, na což navazuje Jürgen Körner statí o výkladu. Volker Kraft se věnuje tomu, jak se učit a vést k učení v psychoterapii. Zkoumá procesy učení u pacienta i to, jak se v průběhu své profesní činnosti učí psychoterapeut. Franz Resch píše o důležité a nezbytné rovnováze mezi abstinencí a jednáním navzdory ní. Tato rovnováha hraje v psychoterapeutické praxi ústřední roli. V dalším příspěvku Inge Seiffge-Krenke tematizuje pracovní spojenectví a přenos v psychoterapii dětí a mladistvých. Benno Graf Schimmelmann se zabývá kontroverzním tématem užívání medikamentů v psychoterapii, které je u těžce nemocných pacientů často nutností. A Renate Sannwald připojuje úvahu o ukončování terapie a loučení v psychodynamické psychoterapii.

Autoři příspěvků

Dr. med. Eginhard Koch je odborný lékař pro psychiatrii a psychoterapii dětí a mladistvých, psychoanalytik a vrchní lékař Kliniky pro psychiatrii a psychoterapii dětí a mladistvých při Univerzitě Heidelberg.
Prof. Dr. disc. pol. Jürgen Körner, diplomovaný psycholog, psychoanalytik (DGP, IPV), tréninkový analytik DGP a IPV, emeritní profesor sociální pedagogiky na Svobodné univerzitě Berlín, bývalý prezident Německé psychoanalytické společnosti a první prezident Internacionální psychoanalytické univerzity Berlín.
Prof. Dr. phil. Volker Kraft, diplomovaný pedagog, diplomovaný psycholog, psychologický psychoterapeut, je profesorem pedagogiky a sociální pedagogiky, psychologického poradenství na Vysoké škole Neubrandenburg a soukromým docentem Institutu pro pedagogiku na Univerzitě Kiel.
Prof. Dr. med. Franz Resch, odborný lékař pro psychiatrii a psychoterapii dětí a mladistvých, individuálně psychologický psychoanalytik, je ordináriem pro psychiatrii a psychoterapii dětí a mladistvých na Univerzitě Heidelberg. Je to bývalý prezident Německé společnosti pro psychiatrii a psychoterapii dětí a mladistvých a prezident Německé ligy za dítě.
Dr. med. Renate Sannwald, odborná lékařka pro dětské lékařství, odborná lékařka pro psychiatrii a psychoterapii dětí a mladistvých, odborná lékařka pro psychoterapeutickou medicínu, psychoanalýzu (DGPT), je tréninkovou analytičkou DGPT, docentkou KIP a docentkou a supervizorkou při několika institucích dalšího vzdělávání.
Prof. Dr. med. Benno Graf Schimmelmann je odborný lékař pro psychiatrii a psychoterapii dětí a mladistvých, odborný lékař pro psychiatrii a psychoterapii dětí a mladistvých založené na hlubinné psychologii, analytickou rodinnou terapii a supervizi. Je lékařským ředitelem Kliniky pro psychiatrii dětí a mladistvých na Univerzitě Bern.
Prof. Dr. med. Michael Schulte-Markwort, odborný lékař pro psychiatrii a psychoterapii dětí a mladistvých, odborný lékař pro psychiatrii a psychoterapii dětí a mladistvých založené na hlubinné psychologii, psychodramatik a supervizor, je lékařským ředitelem Kliniky pro psychiatrii dětí a mladistvých na Univerzitě Hamburg-Eppendorf. Je též vedoucím lékařem oddělení pro psychosomatiku dětí a mladistvých v Altonské dětské nemocnici.
Prof. Dr. phil. Inge Seiffge-Krenke, psychoanalytička (DPV, IPV), tréninková analytička DPV, supervizorka analytických psychoterapeutů dětí a mladistvých, je vedoucí oddělení psychologie vývoje na Psychologickém institutu Univerzity Mohuč.

logo
pukly_cas

Puklý čas a smích absolutní vlády

Autor: Eva Syřišťová (všechny knihy tohoto autora)

Vazba: váz.
Rozměry: 130 x 205 mm
Počet stran: 190 stran

ISBN: 80-85880-40-7

Recenze knihy

Koupit knihu na portále Kosmas

Docentka PhDr. Eva Syřišťová je známá z řady pronikavých teoretických prací o problematice schizofrenního onemocnění, o literární a výtvarné tvorbě schizofrenních neprofesionálních umělců a o vnitřním světě nemocných, který přibližuje s neobyčejně citlivým vhledem a porozuměním. Stejně podnětné jsou její publikace zaměřené na paradoxy normality a patologie a na proměny lidského života v podmínkách postmoderní civilizace. Dlouhodobě se zabývá překladem a filosofickou interpretací básnického díla P. Celana, jemuž ke 30. výročí úmrtí věnovala jednu ze svých posledních monografií Báseň – domov v bezdomoví Paula Celana. Širší čtenářské veřejnosti je známá mimo jiné vyhledávanými popularizujícími knihami Imaginární svět, Normalita osobnosti a Puklý čas, který po více než 14 letech obtíží s cenzurou vyšel poprvé česky v roce 1991. Zabýval se výpověďmi a osudy lidí v mezních životních situacích. Kniha Puklý čas a smích absolutní vlády ovšem není pouhým pokračováním nebo rozšířením Puklého času z devadesátých let.
Překračuje svět nemocných. Je pohledem do vnitřního exilu některých významných osobností, jejichž tvůrčí imaginace a vrcholné umělecké dílo vzniká a zraje jako niterná konverze umlčeného a odlidštěného života. Někdy je to i pozoruhodný sen, vyvolaný a zjitřený hraničními zkušenostmi, který vstupuje jako záblesk světla a naděje do rozlomeného času ohroženého jedince.
Kniha je zároveň evokací vzpomínek autorky na dialogy a setkání s těmito vzácnými lidmi na ostrovech tvořivé imaginace, tak nezbytných pro záchranu lidského duchovního potenciálu.
Autorčin přístup k životu výstižně charakterizuje malý úryvek z dopisu přátel: „C´est le bonheur pur Vous d´ étre le virtuose de l´imagination dans cette époque sans métaphores…“

logo

Riskantní záležitost

Autor: Stephen J. Foster (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Ekologické katastrofy. Příroda z pohledu jungiánské psychologie

Rok vydání: 2012
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 156 stran

ISBN: 978-80-87171-32-5

Koupit knihu na portále Kosmas

V centru Fosterova zájmu je vědomý a zodpovědný vztah člověka k přírodě. Jeho důležitost vystupuje do popředí právě v době, kdy nás věda, ústy svých špičkových představitelů, varuje před nebezpečím vyplývajícím z pokračující devastace přírody a předkládá nám katastrofické scénáře budoucího vývoje.
S. J. Foster na mytologickém a současném kazuistickém materiálu demonstruje, jaké psychologické a sociální důsledky může mít a má kořistnický postoj člověka k přírodě. Je zřejmé, že my, moderní lidé, stále hrajeme riskantní hru s přírodou rozehranou našimi předky na úsvitu lidských dějin – a ukazuje se, že riziko je obrovské.
Autor však také nabízí psychologické řešení současné skličující a traumatizující situace, které nalézá v zaujetí nového postoje k přírodě, ve vytvoření rovnocenného partnerského vztahu s přírodou – nejprve na úrovni individuální a následně kolektivní. Výchozím bodem cesty vedoucí k proměně a rozšíření vědomí může být prožitek smyslu a významu, splynutí s přírodou, prožitek „jednoho světa“. Vybaveni schopností rozlišovat, imaginací a kreativitou můžeme vyrazit na cestu, jejíž možný průběh i cíl nastínili alchymisté, J. R. R. Tolkien i C. G. Jung.

Stephen J. Foster, Ph.D., M.A., je absolventem Inter-Regional Society of Jungian Analysts, soukromou praxi provozuje v Boulderu, v Coloradu. Získal titul Ph.D. z organické chemie a má firmu poskytující poradenské služby v oblasti posuzování ekologických a zdravotních rizik spojených s ukládáním a odstraňováním nebezpečného odpadu ve Spojených státech i ve světě.

logo

Rozpouštění bolesti

Autor: Les Fehmi, PhD (všechny knihy tohoto autora)
Jim Robbins (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Jednoduchá cvičení pro trénink mozku zaměřená na úlevu od chronické bolesti

Rok vydání: 2014
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 202 stran

ISBN: 978-80-87171-38-7

Koupit knihu na portále Kosmas

Kniha Rozpouštění bolesti je plodem čtyřicetiletého výzkumu a praktického využívání biofeedbacku. Její autor, psycholog Les Fehmi, čtenářům přibližuje svoji metodu tlumení akutní i chronické bolesti různého původu. Fehmiho metoda pomáhá zmírňovat bolesti zad, šíje a hlavy, bolesti svalů a kloubů a rovněž intenzivní poúrazové bolesti. Metodu s úspěchem používají také vrcholoví sportovci, od nichž je očekávána extrémní výkonnost. Protože umožňuje elegantním způsobem snížit úroveň stresu a zamezit jeho kumulativnímu působení, může sloužit ke zlepšení celkového fyzického i psychického zdraví a k navození pocitu životní pohody.
Často až překvapivě účinná metoda vychází ze skutečnosti, že bolestivý vjem je zpracováván v mozku, i když bolest zpravidla cítíme na nějakém konkrétním místě v těle. Fehmi čtenářům vysvětluje, že se mohou naučit ovlivňovat a harmonizovat mozkovou aktivitu a bolest v mozku utlumit, rozpustit. Za tímto účelem vypracoval soubor jednoduchých cvičení, jejichž podstatou je změna způsobu, jakým obvykle, nejen na bolest, zaměřujeme svoji pozornost.

Les Fehmi, PhD., je certifikovaný instruktor biofeedbacku a ředitel Centra pro biofeedback v Princetonu v New Jersey. Dlouhodobě se věnuje klinickému výzkumu a praxi neurofeedbacku. Vyvíjí bohatou konzultační činnost pro školy, státní instituce, korporace a sportovní kluby. Společně s Jimem Robbinsem vydal knihu The Open-Focus Brain: Harnessing the Power of Attention to Heal Mind and Body.
Jim Robbins je novinář, autor populárně vědeckých článků a častý přispěvatel New York Times, Smithsonian, Scientific American a Discover. Je autorem knihy A Symphony in the Brain: The Evolution of the New Brain Wave Biofeedback.

logo

RU

Autor: Kim Thúy (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Příběh vietnamské utečenky

Rok vydání: 2010
Vazba: brožovaná
Rozměry: 135 x 230 mm
Počet stran: 144 stran

ISBN: 978-80-87171-20-2

Recenze knihy
Recenze knihy

Bohužel vyprodáno.

RU je skutečným příběhem vietnamské dívky, utečenky, která spolu s dalšími lidmi opustila Vietnam na člunech.
V letech, která následovala po roce 1975, kdy byl Saigon dobyt komunisty, z města uprchlo přes milion Vietnamců. Opustili ho s minimálními prostředky, na člunech a raftech, které se na vlnách potácely jako ořechové skořápky. Tato těžká zkouška jim dala jméno boat people, tzv. „lidé člunů“, které nesou dodnes.
Svoji cestu na lodi popisuje Kim takto:

„V útrobách naší lodi snoubil se ráj s peklem. Ráj, to byl příslib obratu, lepší budoucnosti, nového života. Peklo, to byly naše strachy – strach z pirátů, ze smrti hladem, strach z otravy sucharem nasáklým motorovým olejem, strach z toho, že dojde voda, strach, že se už nikdy nepostavíme na nohy, strach z močení do červeného hrnce, který koloval z ruky do ruky, strach, aby prašivina na dětské hlavě nebyla nakažlivá, strach, že už nikdy nebudeme šlapat po pevné zemi, strach že už nespatříme rodiče, kteří sedí kdesi v pološeru mezi dvěma stovkami jiných lidí.“

Kim a její rodina nakonec skončily v Granby v Kanadě, kde byli přijati s velkou vřelostí, kterou si mladá dívka zapamatovala provždy.
Později poznala město Québec jako nejlepší myslitelnou provincii s nejlepší integrační politikou. Své pocity popisuje takto: „Jsem dítě z Bill 101, frankofilka a frankofonní i ve své duši. Mluvím samozřejmě vietnamsky, ale je to dětská vietnamština, vietnamština z kuchyně. Jazyk, v němž myslím a cítím, je především francouzština.“

Kim své zkušenosti a zážitky zachytila v knize nazvané Ru. Vydavatelská práva byla prodána do Francie, Itálie, Švédska, Německa, Španělska a nyní též do České republiky. Jedná se o pohnuté vyprávění o síle lidského soucitu, které se hluboce dotýká našich duší.

logo
Sestup k bohyni

Sestup k bohyni

Autor: Sylvia Brinton Perera (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Iniciační cesta žen

Rok vydání: 2014
Vazba: brož.
Rozměry: 125 x 200 mm
Počet stran: 126 stran

ISBN: 978-80-87171-39-4

Koupit knihu na portále Kosmas

Sylvia Brinton Perera, psycholožka praktikující analytickou psychologii v New Yorku, ve své provokativní knize popisuje okolnosti znovunalezení potlačených aspektů archetypického ženství současnými ženami na jejich cestě ke svobodě a celosti, ženami, jejichž „bujarost byla uvězněna a ponížena na pouhou frivolitu, radostná žádostivost pošpiněna jako kurevnická oplzlost nebo označena za sentimentální mateřskost, životní energie byla omezena povinností a poslušností … devalvace zplodila vykořeněné dcery patriarchálního řádu, které jsou odcizené vášním a silám svého ženství a vzhlíží k výšinám nedosažitelných snů a ideálů udržovaných duchem, jenž se zpronevěřil pudovým vzorcům královny nebe a země … energie nyní musí explodovat a způsobit – kromě jiného – návrat Velké bohyně do západní civilizace a kultury“.

„Svět archetypů musí zůstat člověku vědomý, ať už jej chápe nebo ne, neboť v něm je ještě přírodou a spojený se svými kořeny. Světový názor nebo společenský řád, který člověka odřezává od praobrazů života, nejen že není kulturou, nýbrž ve vzrůstající míře vězením nebo stájí.“

C. G. Jung, Psychologické aspekty archetypu matky

logo
setkani_s_bytostnym_ja

Setkání s bytostným Já

Autor: Edward F. Edinger (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Jungiánský komentář k ilustracím Williama Blakea ke Knize Jóbově

Vazba: brož.
Rozměry: 125 x 200 mm
Počet stran: 96 stran

ISBN: 80-85880-29-6

Bohužel vyprodáno.

Jób rozpoznává vnitřní antinomii Boha a tím dosahuje světlo jeho poznání božské numinozity. Možnost takového vývoje spočívá … v okolnosti, že člověk je stvořen podle obrazu Božího … Tím, že se Jób nenechává odradit, aby svůj případ – i bez naděje na vyslyšení – předložil Bohu, se mu postavil a vytvořil tak onu překážku, na níž se musí vyjevit Jahvova podstata.

C. G. Jung, Odpověď na Jóba

Edward F. Edinger (1922 – 1998), analytický psycholog, interpret a komentátor díla C. G. Junga, autor řady knih, přednášející na C. G. Jung Institut v Los Angeles, píše v Předmluvě:
V nevědomí se nachází nadosobní centrum skrytého vědomí a nejasných záměrů. Objev tohoto centra, jež Jung nazval bytostné Já, je jako setkání s mimozemskou inteligencí. Člověk již v psýché a v kosmu není sám. Nestálosti života nabývají nového a širšího významu. Sny, fantazie, nemoci, nehody a náhody jsou potenciálními zprávami od neviditelného Partnera, s nímž sdílíme svůj život.

Kniha Jóbova znázorňuje rozhodující střet individuálního já s bytostným Já, s větší osobností. Já je poraněno, což vyvolává sestup do nevědomí. Protože ale Jób ve svém tázání se po smyslu této zkušenosti vytrvá, je odměněn božským zjevením. Já – pokud se pevně upne ke své integritě – získá uvědomění bytostného Já.

logo

Síla stromů

Autor: Michael Perlman (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Zalesnění duše

Rok vydání: 2014
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 312 stran

ISBN: 978-80-87171-41-7

Koupit knihu na portále Kosmas

Michael Perlman zkoumá stromy: mytologické a pohádkové, snové a metaforické, především však stromy skutečné – překypující životem, umírající i mrtvé, stromy vzbuzující úctu a vyvolávající respekt, hněvivé i humorné, milované i zatracované. Aby se dozvěděl více o tom, jakou roli stromy hrají v našem všedním životě a jaký význam pro nás má jejich přítomnost v kritických situacích a obdobích, zahrnul do svého výzkumu výpovědi lidí, kterých se tázal, co cítí ke konkrétním stromům, s nimiž se při různých příležitostech setkali, a jak je tato setkání ovlivnila.
Perlmanova kniha je pozoruhodným příspěvkem k hlubinné a imaginální ekologii. Perlman následující při svých cestách za stromy a lesy Jamese Hillmana vyvažuje obvyklý jednostranný psychologický přístup, který předpokládá, že pokud se chceme přiblížit lidské duši, musíme se odvrátit od vnějšího světa a pozornost zaměřit výhradně do vlastního nitra. Perlman dokládá, že lidé svou duši vždy nalézali a stále nalézají v přírodě, jež je obklopuje, a tedy i ve stromech – skutečných, ale také stromech literárních či fantazijních – zabydlujících společně s nimi zemi. Působení mezi lidmi a stromy je vždycky obousměrné: lidé projikují sami sebe do stromů a stromy se projikují do lidského života. Stromy výrazně ovlivňují, formují lidské životy, náš způsob vnímání a prožívání světa. V přítomnosti stromů a v intimním vztahu s nimi se lidská duše zalesňuje – revitalizuje a uzdravuje; zde můžeme čerpat stromovou sílu a odvahu k životu.


Michael Perlman je psycholog, ekolog a spisovatel, jenž dlouhodobě věnuje pozornost psychologickým aspektům ochrany životního prostředí, mírového a ekologického aktivismu a výzkumu hlubokých a trvalých kulturotvorných vztahů mezi lidmi a přírodou.


OBSAH

1/ STROMY: HISTORIE A PREHISTORIE
Cesty mezi stromy – Biografické lesy – Psychologická přítomnost stromů – Prehistorické stromové zvíře

2/ MOCNÉ STROMY
Zlé stromy – Příroda a její lidé – Stromy vzbuzující úctu a respekt – Rozhodování o životě a smrti

3/ STROMY A LIDSKÁ BIOGRAFIE
Stromy a lidské já – Stromy a lidské životní příběhy – Staré stromy – Darwinovy lesy – Intimita, odcizení a evoluční stromy

4/ DŮLEŽITOST STROMOVÝCH DUCHŮ
Zvláštní stromy – Stromovous se vrací – List, domov důchodců a odkaz tornáda – Oduševnělí duchové stromů – Stromy strachu – Nebezpečná houževnatost – Stromy jako svědkové – Kwakiutlové a jejich příběhy o stromech

5/ STROMY BOLESTI A VÁLKY
Shromažďovatelé bolesti – Stromy smrti – Stromy války – Obětovaný les

6/ STROMY KLIDU, MÍRU A SOLIDARITY
Duchové stromů a psychologická vitalita – Klid, mír a solidarita – Odvaha – Tree Lady z Bed Stuy – Přátelé, příbuzní, lásky – Kov a stroje – Solidarita dřevorubce – Humor – Stromy, voda a kapustňáci

7/ PROCHÁZKA AFRODÍTINÝMI LESY
Stromy, koktejlové bary a chrám přírody – Afrodítiny lesy – Umírající stromy – Stíny – Erotické lásky – Religiozita a násilí – Rozštěpené lesy – Smíšené lesy – Artemis a Afrodíté


logo

Skleněná klec

Autor: Nicholas Carr (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Automatizace a my

Rok vydání: 2015
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 272 stran

ISBN: 978-80-87171-46-2

Recenze knihy
Recenze knihy
Recenze knihy

Koupit knihu na portále Kosmas

Kniha Skleněná klec je oslavou technologie a současně varováním před jejím nesprávným používáním. Její autor, Nicholas Carr, popisuje osobní, společenské a ekonomické důsledky automatizace; jak změnilo používání počítačů a softwaru k vykonávání činností, které jsme dříve dělávali sami, náš život.
Výhody počítačového zpracování dat, robotizované výroby, digitalizovaného lékařství nebo samořídicích automobilů jsou zjevné: automatizace nám výrazně usnadňuje život, šetří náš čas a umožňuje nám činit věci dříve nemožné. Automatizace však má i hlubší a skrytější účinky. A ne všechny z nich jsou prospěšné. Vybírá si svou daň – na naší práci, talentu, životě. Automatizace může zúžit naši perspektivu a omezit možnost volby. Může nás vystavit dohledu a manipulaci.
Je načase uvědomit si, že rozhodnutí týkající se používání moderních technologií jsou rovněž rozhodnutími o tom, jak budeme pracovat a jak budeme žít. Je načase položit si otázku, co znamená být člověkem. Nemusíme o nás nechat rozhodovat jiné, můžeme poodstoupit a přemýšlet o technologii kriticky, nemusíme se nechat strhnout vlnou pokroku. A můžeme se bránit. Bránit se invenci neznamená ji odmítat. Znamená to ji pokořit, vrátit pokrok nohama na zem.

Nicholas Carr je uznávaný autor píšící o moderních technologiích a jejich vlivu na kulturu. Jeho knihy byly přeloženy do více než dvaceti jazyků. Carr je autorem bestselleru The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains.OBSAH

ÚVOD: UPOZORNĚNÍ PRO PROVOZOVATELE

1: PASAŽÉŘI

2: ROBOT PŘED BRANAMI

3: AUTOPILOT

4: DEGENERAČNÍ EFEKT

5: POČÍTAČ S BÍLÝM LÍMEČKEM

6: SVĚT A OBRAZOVKA

7: AUTOMATIZACE PRO LIDI

8: VÁŠ VNITŘNÍ DRON

9: LÁSKA, JEŽ MOKŘADY UKLÁDÁ V ŘAD

Rejstřík

logo
skryty_havran

Skrytý havran

Autor: Daryl Sharp (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Konflikt a proměna v životě Franze Kafky

Vazba: brož.
Rozměry: 125 x 200 mm
Počet stran: 127 stran

ISBN: 80-85880-27-X

Koupit knihu na portále Kosmas

Vzácně se lze setkat s tvůrčím člověkem, který nemusí draze zaplatit za božskou jiskru velkého nadání. Je to, jako by se každý narodil s určitým omezeným kapitálem životní energie. To, co je v něm nejsilnější, a to je právě jeho tvůrčí stránka, na sebe strhne většinu energie…Naopak stránka čistě lidská je často zbavena krve, že může žít už jen na primitivní nebo nějak jinak snížené úrovni.

C. G. Jung, Psychologie a poezie

Daryl Sharp vystudoval dějiny moderní evropské literatury a filosofie a analytickou psychologii na Institutu C. G. Junga v Curychu. Provozuje soukromou praxi v Torontu.
Ve své studii popisuje psychologické pozadí konfliktních situací, které poznamenaly život spisovatele Franze Kafky. Na příkladu Franze Kafky dále ukazuje, jaký význam má pro rozvoj umělecké osobnosti neurotické napětí vznikající z konfliktu mezi požadavky vnějšího a vnitřního světa, jakou roli obecně hraje v rámci individuačního procesu mateřský komplex, archetypy animy a stínu a jak se průběh individuace zobrazuje ve snech prostřednictvím snových symbolů.

logo
slovik_zakladnich_pojmu

Slovník základních pojmů psychologie C. G. Junga

Autor: Daryl Sharp (všechny knihy tohoto autora)

Vazba: brož.
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 174 stran

ISBN: 80-85880-39-3

Bohužel vyprodáno.

logo
Snové tělo

Snové tělo

Autor: Arnold Mindell (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Úloha těla při objevování bytostného Já

Rok vydání: 2008
Vazba: Brož.
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 180 stran

ISBN: 978-80-87171-04-2

Bohužel vyprodáno.

Arnold Mindell v průkopnické a vlastně revoluční práci z roku 1982 nazvané Snové tělo ukazuje, že nevědomí promlouvá k člověku nejen obrazy a symbolikou snů, nýbrž i fyzickými symptomy, jako je napětí, bolest, nemoc. Mindell zkoumá skrytý význam těchto jevů a z nového hlediska vysvětluje vztah duše a těla. Kniha obohacuje Jungovy výzkumy
o fyzikální aspekt. Snové tělo odpovídá pojmu silového pole kvantové fyziky a platí pro ně obdoba Heisenbergova principu neurčitosti. Jak je v teoretické fyzice možné popsat chování hmoty pouze rovnicemi, tak se lze snovému tělu přiblížit jen pomocí obrazů a symbolů, které nalézáme v mýtech, pověstech a pohádkách. Z tohoto hlediska analyzuje autor několik pohádek bratří Grimmů.

O autorovi:

Arnold Mindell, Ph.D., vystudoval fyziku na MIT a následně absolvoval Institut C. G. Junga v Curychu. Je tvůrcem procesově orientované psychologie, která vychází z principů analytické psychologie C. G. Junga, a při řešení individuálních i kolektivních konfliktních a krizových situací inovativním způsobem spojuje práci se sny a práci s tělem, jungiánskou psychoterapii, šamanské techniky a kvantovou fyziku.
Arnold Mindell je autorem řady knih vycházejících v mnoha zemích světa. Soukromou praxi provohuje v Portlandu v Oregonu.

logo
sny_a_uzdraveni

Sny a uzdravení

Autor: John A. Sanford (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Stručný úvod do výkladu snů

Vazba: brož.
Rozměry: 125 x 200 mm
Počet stran: 144 stran

ISBN: 80-85880-28-8

Bohužel vyprodáno.

Autor, episkopální pastor a analytický psycholog, vysvětluje, jaký význam mají sny pro prožití zdravého a plnohodnotného života. Přibližuje metody práce se sny a výkladu snů, které mohou vést k pochopení jejich smyslu, k porozumění snům, snovým obrazům a symbolům. Teoretickou část doplňuje příklady dvou konkrétních snových sérií a jejich interpretací.

logo
Synchronicita

Synchronicita

Autor: Deike Begg (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Moderní pojetí

Rok vydání: 2008
Vazba: Brož.
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 118 stran

ISBN: 978-80-87171-01-1

Recenze knihy

Bohužel vyprodáno.

S pomocí knihy Deike Begg, vysvětlující mimořádnou důležitost synchronistických jevů a roli, kterou hrají v našem životě, můžete vyrazit na novou cestu životem a při tom vědomě spolupracovat s principem synchronicity, pochopit smysl synchronistických jevů, jež vám mohou sloužit coby ukazatele při putování divočinou každodenního života. Naučte se naslouchat hlasu osudu, ujasněte si, k čemu jste vnitřně povoláni a jaký je smysl vašeho života!

logo
tajemno_na_obzoru

Tajemno na obzoru

Autor: Carl Gustav Jung (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: O fenoménech UFO a mimozemských jevech

Vazba: váz.
Rozměry: 170 x 235 mm
Počet stran: 216 stran

ISBN: 80-85880-20-2

Bohužel vyprodáno.

Jung se fenoménu UFO věnoval řadu let: při svých zkoumáních nezjišťoval pravost či falešnost zpráv o létajících talířích, ale snažil se pochopit jejich psychologický a mytický význam, jejich kolektivní smysl a současně postihnout hlavní problémy planetárního lidstva naší epochy – prohlubující se rozštěpení homosféry, s tím vzrůstající potřebu celosti a sjednocení, nové požadavky na růst vědomí a zohlednění étosu a mravnosti...

logo
Těhotná panna

Těhotná panna

Autor: Marion Woodmanová (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Proces psychologické proměny

Rok vydání: 2009
Vazba: Brož.
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 252 stran

ISBN: 978-80-87171-07-3

Bohužel vyprodáno.

logo
Tělo a duše

Tělo a duše

Autor: Albert Kreinheder (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Druhá strana nemoci

Rok vydání: 2008
Vazba: Brož.
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 104 stran

ISBN: 978-80-87171-02-8

Recenze knihy

Koupit knihu na portále Kosmas

Pro Kreinhederovu psychologii je typický velmi osobitý intuitivní přístup k lidskému utrpení. K trpící duši i k bolestmi sužovanému tělu. Albert Kreinheder měl osobní dlouholeté zkušenosti s rakovinou, artritidou a tuberkulózou. Jeho kniha je záznamem o cestě k symbolickému životu, o léčivém působení aktivní imaginace a o průběhu individuačního procesu. Kniha Tělo a duše je výpovědí o autentickém životě žitém v důvěrném vztahu k bytostnému Já.

Z předmluvy Williama O. Walcotta:
„Co dělá Kreinhederovu práci v současné době, kdy je publikováno mnoho psychologických žvástů vydávajících se za vědecké knihy, opravdu jedinečnou, je skutečnost, že je to nanejvýš čtivá kniha o těle a duši, která se téměř obejde bez obvyklého nezáživného pojmového aparátu psychologie. Kreinheder věřil, že podstata lidské zkušenosti není jenom psychologická nebo racionální: je to něco nevýslovného i bezprostředního, vášnivého i bolestného, duchovního i světského, a obojí musí být tolerováno a velebeno. Tato kniha je poslední vůlí umírajícího muže, muže hlubokého vhledu – ale je to především kniha o životě a žití.“

Albert Kreinheder, Ph.D., vystudoval anglickou literaturu na Syrakuské univerzitě a v Claremontu získal doktorát z klinické psychologie. Byl absolventem Institutu C. G. Junga v Los Angeles, kde také po řadu let vedl výcvik budoucích analytiků. Více než pětadvacet let provozoval soukromou praxi. V roce 1990 zemřel na rakovinu.

logo

Touha po ráji

Autor: Mario Jacoby (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Psychologická perspektiva archetypu ráje

Rok vydání: 2011
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 224 stran

ISBN: 978-80-87171-25-7

Recenze knihy

Koupit knihu na portále Kosmas

Bezkonfliktní život prostý všeho utrpení a deprivací je věčný lidský sen, vyznačující se velkou emoční silou. Sen o dokonalém štěstí se téměř ve všech kulturách vtěluje do mýtu o ráji. Psychoterapeuti a analytici se ve své každodenní praxi střetávají s naprosto protikladnou realitou – s neobvyklou mírou psychického utrpení a množstvím konfliktů, které jsou navíc často jitřeny nutně existujícími slabinami analytické situace. Od terapeutů se však v této situaci současně očekává osvobození od konfliktů a úleva v utrpení s tím, že kýženým výsledkem analytické psychoterapie bude jakýsi „šťastný život“. „Touha po ráji“ je často impulzem, který lidi do terapie přivádí a případně je později nutí k tomu, aby v ní pokračovali. Symbolické vyjádření „šťastného života“ – „ráj“ – je archetypický, mnohovrstvý fenomén, který se vyznačuje velkou hloubkou a významem.

Tak začíná autorova neobvyklá mezioborová studie o archetypu ráje. Mario Jacoby, přední jungiánský analytik, který za svého života působil v Curychu, se zabývá třemi závažnými tématy. V první části knihy zkoumá psychologickou spojitost mezi představami ráje a kvalitou vztahu mezi kojencem a matkou, který má klíčový a rozhodující vliv na vývoj dítěte. Ve druhé části se zabývá analýzou biblického příběhu o ráji a pádu. Jacoby se zamýšlí nad původem a výkladem tohoto příběhu a také nad tím, jak biblický příběh opodstatnil tvrzení o podřadnosti žen. V poslední části Jacoby srovnává různé legendy a mýty slibující příchod ráje s léčebným potenciálem Jungova individuačního procesu. Případové studie z jeho analytické praxe odhalují vnitřní potřebu útěchy v kontextu disharmonie současného světa.

Mario Jacoby se narodil v roce 1925 v Lipsku, od roku 1931 žil ve Švýcarsku, kde studoval hudbu, pedagogiku, filosofii a religionistiku. V roce 1965 úspěšně ukončil studium analytické psychologie na Institutu C. G. Junga v Curychu, na kterém působil jako výcvikový analytik. Zemřel 16. října 2011.


OBSAH

Předmluva

Úvod: Fenomén nostalgie

ČÁST PRVNÍ: RÁJ JAKO OBRAZ PRIMÁRNÍ BLAŽENOSTI
Ráj jako obraz jednotné skutečnosti – Jednotná skutečnost v primárním vztahu matky a dítěte – Sociálně-psychologický význam primárního vztahu – Proces zrání a vývoje v raném dětství – Fenomenologie archetypu matky – Poruchy primárního vztahu: ráj se mění v peklo – Dětský ráj a dětské peklo: spojitosti mezi primárním vztahem a kulturním kánonem u archaických národů – Primární vztah a kulturní kánon v evropských dějinách vztahů mezi rodiči a dětmi – Péče o kojence a chování skupiny v izraelském kibucu – Archetyp otce jako základ sociálních norem – Mateřské chování a osvobození žen – Mateřství a kariéra

ČÁST DRUHÁ: PSYCHOLOGICKÝ VÝKLAD BIBLICKÉHO PŘÍBĚHU O RÁJI A PÁDU
Analyzandova fantazie o ráji – Stvoření Evy z žebra Adamova – Textová kritika biblického příběhu o ráji – Interpretační snahy církevních Otců – Augustinus a nauka o dědičném hříchu – Prvotní hřích z hlediska psychologie – Psychogeneze svědomí – Bůh ráje – Bůh Desatera – Morální kodex, superego a svědomí – Prvotní hřích a problém stínu – Jungův „střet povinností“ – Zakázané – Utrpení po pádu – Vědomí a usilování o „blaženost“

ČÁST TŘETÍ: RÁJ: NADĚJE NA BUDOUCÍ SPÁSU
Ráj jako naděje pro budoucnost z hlediska raného judaismu a Nového zákona – „Eudaimonie“: pojem štěstí ve starověké řecké filosofii – Středověké pojetí pozemského ráje – Bytostné Já – Ráj a proces individuace – Shrnutí

Bibliografie

logo

Transakční analýza v psychoterapii

Autor: Eric Berne (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Klasická příručka k jejím základům

Rok vydání: 2012
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 260 stran

ISBN: 978-80-87171-33-2

Bohužel vyprodáno.

Touto knihou se vám poprvé v českém překladu dostává do rukou klasická příručka k základům transakční analýzy v psychoterapii přímo od jejího autora.

Transakční analýza (TA) je integrativní (sjednocující) psychologická teorie a psychoterapie vycházející z psychodynamického, kognitivně-behaviorálního a humanistického přístupu. Zabývá se především mezilidskou komunikací.

Eric Berne (1910–1970), americký psychiatr, vytvořil transakční analýzu v šedesátých letech 20. století na základě Freudova psychodynamického přístupu, poznatků Erika Eriksona a humanistické psychologie Carla Rogerse původně jako techniku skupinové psychoterapie. Na rozdíl od psychoanalýzy, kterou měl původně praktikovat, se však zabýval především interakcí mezi lidmi a tím, jak pomoci jejich pozitivnímu růstu. K vytvoření TA Berneho dovedl neutěšený stav tehdejší psychologie, jež nedokázala poskytnout potřebnou šíři péče a která se svou těžko pochopitelnou terminologií vzdálila od užití v každodenním životě.

logo

Trauma každodenního života

Autor: Mark Epstein (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Cesta k dosažení vnitřního klidu

Rok vydání: 2016
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 202 stran

ISBN: 978-80-87171-50-9

Recenze knihy

Koupit knihu na portále Kosmas

Trauma nezažívá jen několik málo nešťastných lidí. Ve skutečnosti je jedním ze základních stavebních kamenů našeho života a v té či oné podobě ho zná každý z nás. Narození, stárnutí, nemoci, smrt, lítost, bolest, trápení a beznaděj jsou nevyhnutelné. Žít v blízkosti nepřejících, být odloučeni od těch, které milujeme, a nedostávat, po čem toužíme – to jsou nepříjemné skutečnosti našeho života, i samo bytí v tomto světě často přináší strast, protože se cítíme nevýznamní a pomíjiví. A nakonec i šťastné prožitky nesou závan nespokojenosti, protože nám nedokážou poskytnout trvalé blaho. Bez ohledu na to, jak naplňující jsou, nakonec zase pominou. Trauma patří neodmyslitelně k lidské existenci, můžeme si však vybrat, jak se k němu budeme vztahovat. Můžeme se mu snažit vyhýbat, nebo ho můžeme využívat jako zdroj životního rozvoje.
Zatímco západní psychologie nás přesvědčuje, že trauma lze zvládnout, zbavit se ho tím, že nalezneme a pochopíme jeho příčinu, příznivci východních praktik často vidí v meditaci prostředek k povznesení nebo distancování se od nepříjemných a obtěžujících emocí. Oba přístupy jsou podle Epsteina chybné, protože neuvažují o traumatu jako o neoddělitelné součásti života, která však může sloužit jako živná půda dalšího růstu a pomáhat hlubšímu pochopení života.

Epstein svůj výzkum začíná analýzou Buddhova života; sleduje, jak smrt jeho matky formovala Buddhův život a ovlivnila vývoj jeho učení. Buddhova duchovní pouť může být pojímána jako výraz utrpení spojeného s jeho dětským traumatem. Buddhův příběh je však pouze jedním z řady příkladů, které Epstein uvádí. Bohatě popisuje svoje vlastní zkušenosti, zážitky svých pacientů, průvodců a učitelů, se kterými se jako psychiatr a praktikující buddhista setkal. Vysvětluje, že trauma je univerzální zkušenost, která se neřídí lidskou logikou a nemusí nás nutně zničit, naopak v nás může probudit schopnost vztahovat se a být vnímavý vůči utrpení druhých. Trauma má velký transformační potenciál, může nás stejně jako Buddhu učinit lidštějšími, laskavějšími a moudřejšími.

Mark Epstein, M.D., je psychiatr a spisovatel, absolvent Harvardovy univerzity, vyučuje psychoterapii a psychoanalýzu na Newyorské univerzitě a v New Yorku také provozuje soukromou praxi. V českém překladu vyšla Epsteinova kniha Myšlenky bez myslitele (Praha, 2013).

logo
Vecna dramata

Věčná dramata

Autor: Edward F. Edinger (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Skrytý smysl řecké mytologie

Vazba: brož.
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 222 stran

ISBN: 978-80-903715-6-9

Bohužel vyprodáno.

Mýty nejsou pouhá vyprávění o událostech, jež se odehrály v dávné minulosti, jsou to věčná dramata, která stále znovu a znovu prolínají našimi životy i vším, co kolem sebe vidíme. V mýtech se setkáváme se specifickými formami a obrazy, jejichž prostřednictvím můžeme pochopit skutečnosti tvořící základ psychických zkušeností moderního člověka. Podobně jako Mojžíš stále přináší Zákon a Ježíš je stále znovu přibíjen na kříž, aby vstal z mrtvých, tak Héraklés ustavičně vykonává své práce, Perseus neustále bojuje s Medúsou a Théseus opakovaně zdolává Mínótaura. Všechna tato dramata se nepřetržitě odehrávají v nás i okolo nás. Jsou to věčné vzorce životních cest, často ukryté pod povrchem a čekající, až je člověk nalezne.

Edward F. Edinger, M.D. (1922–1998), byl psychiatr, analytický psycholog, spisovatel a popularizátor díla C. G. Junga.


OBSAH

Předmluva – 1/ Co je mytologie? – 2/ Počátky – 3/ Olympští bohové – 4/ Olympské bohyně – 5/ Hrdinové – 6/ Trójská válka – 7/ Odysseus – 8/ Oidipús – 9/ Svatyně a věštírny – 10/ Dionýsos – 11/ Orfismus – 12/ Eleusínské mystérie

logo
veda_o_mytologii

Věda o mytologii

Autor: Karl Kerényi (všechny knihy tohoto autora)
Carl Gustav Jung (všechny knihy tohoto autora)

Vazba: 145 x 205
Rozměry: brož. mm
Počet stran: 264 stran

ISBN: 80-85880-32-6

Koupit knihu na portále Kosmas

Kniha obsahuje dva příspěvky Karla Kerényiho: Prvotní dítě v prvotních dobách a Koré, a dvě práce C. G. Junga: Psychologie archetypu dítěte a Psychologické aspekty Kory. Karl Kerényi se zabývá mytologématy božského dítěte a panny v řecké, finské a indické mytologii, C. G. Jung analyzuje projev odpovídajících archetypů v duši moderního člověka.

logo

Věda zla

Autor: Simon Baron-Cohen (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Nová teorie lidské krutosti

Rok vydání: 2014
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 252 stran

ISBN: 978-80-87171-37-0

Koupit knihu na portále Kosmas

Simon Baron-Cohen se v knize Věda zla pokouší nalézt odpověď na otázku, proč jsou někteří lidé nepochopitelně krutí k jiným lidem, proč se lidé v určitých situacích chovají k jiným lidem jako k věcem. S obvyklou odpovědí, že takoví lidé jsou prostě „zlí“, se nespokojuje a pátrá po hlubších, vědecky doložitelných příčinách krutého chování.
Za hlavní příčinu krutosti považuje sníženou nebo úplně chybějící empatii, která je společným příznakem některých duševních poruch – hraniční poruchy osobnosti, psychopatie, narcistické poruchy, ale také autismu a Aspergerova syndromu. V některých případech může být chybějící empatie nebezpečná, v jiných může být jejím důsledkem odlišný, někdy prospěšný, pohled na svět.
Aby lépe porozuměl důvodům „eroze empatie“, zkoumá její biologické základy – empatický mozkový obvod a genetické predispozice – nezapomíná však na vlivy prostředí a výchovy, včetně zanedbávání a zneužívání dětí. Svět, jehož obraz nám Baron-Cohen předkládá, není výlučně krutý nebo „zlý“. Autor nechává promluvit také ty, kteří se nacházejí na druhém konci spektra empatie – „superempatické“ osobnosti, které mají sílu měnit svět k lepšímu – a připomíná nám, že empatie je možná tím nejcennějším zdrojem, který má dnešní lidstvo k dispozici.

Simon Baron-Cohen je profesorem vývojové psychopatologie na Cambridgské univerzitě. Je autorem uznávaných a často citovaných knih Mindblindness a The Essential Difference.

logo

Věchýtek Kasandřin

Autor: Pavel J. Hejátko (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: (výbor z milostné poezie z let 2009-2012)

Rok vydání: 2012
Vazba: brožovaná
Rozměry: 110 x 160 mm
Počet stran: 74 stran

ISBN: 978-80-87171-29-5

Koupit knihu na portále Kosmas

Básnická sbírka Věchýtek Kasandřin je pátou knihou Pavla J. Hejátka. Je jiná, netypická, plná holanovské a kainarovské lyriky, vzpomínek na lásky i nelásky, první autorova milostná poloha. Čtenáři, kteří znají Hejátkovu dřívější politickou a sociální poezii, ale i odborná literární obec je zde ponechána napospas svému názoru, vkusu, prožitku…
Básnická sbírka, která háže zcela bez skrupulí autorovo nitro hladovému čtenáři.

Pavel J. Hejátko
*30. 9. 1975, Náměšť nad Oslavou / Rakovník / Praha
básník, novinář, filosof


V současné době žijící a působící na periferii Prahy. Už jeho prvotina Hlenobytí vyvolala v době svého vzniku (2002) poprask. Další tituly jako Tanec kostlivců, Pomníky z asfaltu nebo V prachu dvaceti let jej pak zařadily k literárním stálicím svého žánru.

logo
vesteni_a_synchronicita

Věštění a synchronicita

Autor: Marie-Louise von Franz (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Psychologie smysluplné náhody

Vazba: brož.
Rozměry: 120 x 190 mm
Počet stran: 158 stran

ISBN: 80-85880-33-4

Bohužel vyprodáno.

Marie-Louise von Franz se zabývá psychologickým pozadím věšteckých technik a významem smysluplné náhody, která může v nepřehledných situacích a při životně důležitých událostech sloužit člověku jako vodítko. Autorka byla dlouholetou spolupracovnicí
C.G. Junga, proslula psychologickými výklady mýtů, pohádek, snů a alchymie.

logo

Výbor z díla C. G. Junga svazek IX.
Člověk a kultura

Autor: Carl Gustav Jung (všechny knihy tohoto autora)

Rok vydání: 2012
Vazba: váz.
Rozměry: 150 x 210 mm
Počet stran: 432 stran

ISBN: 978-80-87171-34-9

Recenze knihy
Recenze knihy

Koupit knihu na portále Kosmas

Devátý svazek „Výboru z díla C. G. Junga“, který vychází pod názvem Člověk a kultura, je současně svazkem závěrečným. Obsahuje následující Jungovy texty: O vzniku osobnosti, Žena v Evropě, Manželství jako psychologický vztah, Životní obrat, Duše a smrt, Svědomí z psychologického hlediska, Dobro a zlo v analytické psychologii, Psychologie a básnictví, Snící svět Indie, Co nás Indie může naučit, K psychologii východní meditace, Předmluva k I-ťingu, Zósimovy vize, Paracelsus jako lékař, Sigmund Freud.
Knihu přeložili Petr Patočka, Karel Plocek a Martin Žemla. Odborným redaktorem je Karel Plocek.


logo
Výbor z díla svazek VIII

Výbor z díla C. G. Junga svazek VIII.
Hrdina a archetyp matky

Autor: Carl Gustav Jung (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Symboly proměny II

Rok vydání: 2009
Vazba: váz.
Rozměry: 150 x 210 mm
Počet stran: 488 stran

ISBN: 978-80-87171-10-3

Koupit knihu na portále Kosmas

Jako v pořadí osmý svazek „Výboru z díla C. G. Junga“ vychází pod názvem Hrdina a archetyp matky druhá část Jungovy přelomové práce Symboly proměny. Osmý svazek „Výboru“ tedy tvoří s dříve vydaným sedmým svazkem jeden celek. Osmý svazek obsahuje následující kapitoly: Vznik hrdiny, Symboly matky a znovuzrození, Boj o osvobození od matky, Dvojaká matka, Oběť, Dodatek: Text Miss Frank Millerové.
Knihu přeložili Petr Patočka a Karel Plocek. Odborným redaktorem je Karel Plocek.

V předmluvě k Symbolům proměny Jung píše: „Z této knihy jsem nikdy nebyl šťasten a ještě méně s ní byl spokojen: byla vlastně napsána jaksi mimo mne, a to v neklidu a návalu lékařské praxe, bez ohledu na čas a prostředky. ... Sesulo se to na mne jako lavina kamení, kterou také nelze zastavit. Teprve později jsem si uvědomil naléhavost, která za tím vězela: byl to výbuch všech oněch obsahů duše, které nemohly být v tísnivé omezenosti Freudovy psychologie a světonázoru přijaty. Jsem dalek toho, abych pohrdal Freudovými mimořádnými zásluhami o prozkoumání individuální psýché. Ale pojmový rámec, do kterého Freud duševní jev napnul, se mi jevil nesnesitelně úzký. V žádném případě tím nemyslím například jeho teorii neuróz, která může být jak chce úzká, jen když je adekvátní empirickému materiálu – nebo jeho teorii snů, na niž můžeme mít různé názory; spíše tím myslím reduktivní kauzalismus jeho obecného stanoviska a takřka úplnou nevšímavost k zaměřenosti na cíl, která je pro všechno psychické tak charakteristická.“

Kniha Symboly proměny se stala mezníkem, který znamenal konec Jungova přátelského vztahu s Freudem a překročení omezujících východisek klasické psychoanalýzy. Jung v ní nastoupil vlastní cestu a položil první stavební kámen své analytické psychologie. Rozšířil zcela zásadně dosavadní pojetí nevědomí o jeho kolektivní vrstvu a reduktivní výkladový kauzalismus klasické psychoanalýzy doplnil o teoreticky i terapeuticky neméně významný princip zaměřenosti na cíl. K zásadní změně dospěl v širším pojetí psychické energie (libida), která podle něho nemá jen sexuální charakter, ale obdobně jako energie v moderní fyzice se může projevovat v různých formách. Z kulturně historického hlediska se jeví jako závažné Jungovo pojetí sekulárních proměn psychického vývoje lidstva a zejména jeho osvětlení proměnami v psychické energetice a jejím zaměření. Stejně aktuální zůstává i jeho zdůraznění významu symbolů a symbolického života v duševním vývoji jednotlivce i dané kultury, a to v normě i v psychopatologii.


logo
vybor_I

Výbor z díla: svazek I.
Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi

Autor: Carl Gustav Jung (všechny knihy tohoto autora)

Rok vydání: 1996
Vazba: váz.
Rozměry: 150 x 205 mm
Počet stran: 436 stran

ISBN: 80-85880-14-8

Recenze knihy
Recenze knihy

Bohužel vyprodáno.

logo

Výbor z díla: svazek III.
Osobnost a přenos

Autor: Carl Gustav Jung (všechny knihy tohoto autora)

Rok vydání: 1998
Vazba: váz.
Rozměry: 150 x 210 mm
Počet stran: 414 stran

ISBN: 80-85880-18-0

Bohužel vyprodáno.

logo
vybor_VII

Výbor z díla: svazek VII.
Symbol a libido

Autor: Carl Gustav Jung (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Symboly proměny I

Vazba: váz.
Rozměry: 150 x 210 mm
Počet stran: 344 stran

ISBN: 80-85880-35-0

Recenze knihy
Recenze knihy

Koupit knihu na portále Kosmas

Sedmý svazek „Výboru z díla C. G. Junga“ vychází pod názvem Symbol a libido. Jeho obsahem je první část Jungovy práce Symboly proměny. Sedmý svazek obsahuje následující kapitoly: Předmluva, O dvou druzích myšlení, Prehistorie, Hymnus na stvořitele, Píseň mola, O pojmu libida, Proměna libida, Dodatek: Text Miss Frank Millerové.
Knihu přeložili Eva Richtrová a Petr Patočka. Odborným redaktorem je Karel Plocek.

logo

Výukový seminář s Miltonem H. Ericksonem

Autor: Jeffrey K. Zeig (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Netradiční hypnoterapie

Rok vydání: 2010
Vazba: brožovaná
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 332 stran

ISBN: 978-80-87171-21-9

Bohužel vyprodáno.

"O pozdním díle Miltona H. Ericksona bylo již napsáno mnoho knih, přesto tento svazek zasluhuje vřelé přivítání. Skýtá nejenom příležitost dozvědět se více o Ericksonovi, ale díky záznamu jednoho z jeho výukových seminářů poskytuje též možnost dozvídat se přímo od něj."

Richard Van Dyck, M. D., prezident holandské společnosti pro klinickou hypnózu


Milton H. Erickson, M. D. (1901–1980) byl všeobecně uznávanou přední světovou autoritou v hypnoterapii a krátké strategické terapii. Byl nesmírně vynalézavý psychoterapeut, stejně jako pozoruhodně schopný učitel psychoterapie. Primárně spoléhal na „nevědomé učení“. Do Phoenixu se sjížděli terapeuti z celého světa, aby se mohli zúčastnit jeho seminářů.
Tento svazek představuje kompletní záznam jeho pětidenního výukového semináře. Čtenář se seznámí s tím, jak Erickson mluví o svých metodách terapie, předvádí techniky, vypráví jeden fascinující příběh za druhým. Takový příběh, který u posluchače vyvolá překvapení a pocit neshody s jeho očekáváním (kognitivní disonance), až nakonec vrhne nové světlo na způsob nahlížení na pacienta a přemítání o psychoterapii.
V úvodní kapitole Jeffrey Zeig ukazuje, jak Erickson velmi účinně používal příběhy ke sdělení na několika úrovních vnímání současně. V dodatku pak čtenář nalezne podrobný rozhovor Zeiga a Ericksona o dvou hypnotických indukcích uvedených v semináři. Jejich diskuse odhaluje preciznost Ericksonovy techniky, v níž má své opodstatnění každý pohyb, každá modulace hlasu či asociace. Tato kniha tak poskytuje jedinečnou možnost učit se přímo od mimořádného klinického lékaře.

logo
Zacinam se poznavat

Začínám se poznávat

Autor: Daryl Sharp (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Porozumění mezilidským vztahům

Rok vydání: 2008
Vazba: brož.
Rozměry: 145 x 205 mm
Počet stran: 128 stran

ISBN: 978-80-87171-00-4

Koupit knihu na portále Kosmas

Základem této knihy je záznam pěti seminářů na téma poutavého článku C. G. Junga Manželství jako psychologický vztah. Podstatnou část všech seminářů tvoří diskuse o procesu uvědomování a o tom, jaký má tento proces vliv na mezilidské vztahy, zejména vztahy intimní.
Autor se srozumitelně vyjadřuje o skutečnostech duševního života, o tom, že skutečný vztah je neslučitelný s rozšířeným ideálem jednoty, že naše jednání často řídí autonomní vnitřní temné síly, že moc je pouze žalostnou náhražkou lásky, a především o tom, že kvalita mezilidských vztahů závisí na míře dosaženého sebepoznání.
Diskuse o psychologických tématech je doplněna řadou příkladů z běžného života, které čtenáře nutí k zamyšlení nad podstatou lidské svobody, hledáním vlastní pravdy a pomáhají mu pochopit druhého člověka jako samostatnou a sobě rovnou lidskou bytost.
Kniha Začínám se poznávat může ovlivnit způsob, jakým vnímáte sebe i ostatní. A to by mohlo změnit váš život.

logo
zivot_mezi_svety

Život mezi světy tonal & nagual

Autor: Donald Lee Williams (všechny knihy tohoto autora)

Podtitul: Psychologický pohled na cestu poznání Carlose Castanedy

Vazba: váz.
Rozměry: 130 x 205 mm
Počet stran: 156 stran

ISBN: 80-903715-4-X

Koupit knihu na portále Kosmas

Dílo Carlose Castanedy oslovilo hodně čtenářů. Především ty, kteří se zajímají o život a jeho širší stránku.Je rozsáhlé a inspirující. Donald Lee Williams přichází s celkovým pohledem na Castanedovo dílo a přináší jeho hlubší analýzu.
Je nestranný a obohatí ty, kteří Castanedu dokonale znají a současně osloví i nové čtenáře.

  Copyright © 2022 Emitos, spol. s r.o.